İlbirtu Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İlbirtu Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi kuruldu! İlbirtu Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İlbirtu Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Küçükçekmece'de 200 bin TL sermaye bedeli Mohamad Zakaria Mahmoud ve Saleh Mahmoud tarafından kuruldu.
İlbirtu Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Küçükçekmece'de 200 bin TL sermaye bedeli Mohamad Zakaria Mahmoud ve Saleh Mahmoud tarafından kuruldu.

İlbirtu Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi konusu:
GAYRİMENKUL a.Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) b.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. OTOMOTİV SEKTÖRÜ a. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. b. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet,traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin,yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. c. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. e. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. f-Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç) Şirket faaliyet konularına bağlı olarak bu amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki konularda da faaliyetlerde bulunabilir, 1-Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü makine,tesisat,nakil vasıtaları,cihaz,alet,edevat,araç,vasıta,sair menkul malların ve hakların alımını satımını yapabilir,ithal ve ihraç edebilir,devir alabilir,devir edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 2-Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü gayrimenkulu satın alabilir, satabilir, işletebilir,kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü haklar tesis edebilir,ipotek edebilir ipotek alabilir ve ipotekleri fek edebilir,bunlar üzerinde bina insa edip tesisler kurabilir.Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti,bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk,ifraz,tevhit yapabilir,kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 3-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında sube,büro,temsilcilik ve satış mağazaları açabilir.Mümessillik,bayilik,acentelik ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunur.Yeni şirketler kurabilir kurulu olanlara iştirak edebilir. 4-Şirket konusu ile ilgili özel ve kamuya ait is yerlerinde,belediye ve kamu iktisadi teşebbüslerinde her nevi artırma,eksiltme,ihalelerine iştirak edebilir teklifler verebilir. 5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen,yurt içi ve yurt dışı finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli her türlü mali,ticari ve idari tasarrufta bulunup,istikrazlar akdedebilir,aval ve kefalet kredi alma anlaşmaları yapabilir.Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.Gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,teminat göstermek,başkalarına ait menkul ve gayrimenkul üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek,tescil ettirip bunları fek etmek. 6-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir,diğer tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu sözleşmeleri uygulayabilir.Şirket konusunun gerektirdiği vekalet,hizmet,acentelik, mümessillik,bayilik,distribütörlük,taahhüt,taşeronluk ve komisyonculuk,alabilir ve verebilir. 7-Şirket konusuyla ilgili gerekli izin,imtiyaz,ruhsatname,patent,ihtira beratları, lisans,ticari marka,ticari ad,know-how,fesihname,belge,alameti farika gibi sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları gayri maddi hakları satın almak,kiralamak, devralmak,ayni yollarla elden çıkarmak veya tamamen üçüncü şahıslara devretmek gibi her türlü hukuki tasarruf haklarını kullanabilir. 8-Şirket konusu ile ilgili e-net,e-ticaret ve internet siteleri üzerinden sanal ortamda alim satım,pazarlama,ithalat ihracat,toptan ve perakende dahili ticaret yapabilir. Yukarıda belirtilen işlerden başka işler de yapılmak istenirse ortaklar kurulunca karar alınacak ve bu karardan sonra şirket dilediği işleri de yapabilecektir.

Adres: Cennet Mah. Halide Edip Sok. Pulat Apt. No.5/1 Küçükçekmece