İmar planına kimler itiraz edebilir?

İmar planına kimler itiraz edebilir? İmar planına kimler itiraz edebilir?

Belediyeler tarafından yapılan veya yaptırılan imar planları yine belediye tarafından belirlenen ilan yerlerinde 1 ay süresince ilan ediliyor. Bu süre içinde imar planına kimler itiraz edebilir?İmar planına kimler itiraz edebilir?

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, valilikler veya özel kanunlarla planlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşlarca hazırlanan, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren planlar imar planı olarak tanımlanıyor.


Yukarıdaki tanımdan da görüldüğü üzere söz konusu planlar belediye birimleri tarafından yapılıyor. 


Belediyeler tarafından yapılan veya yaptırılan söz konusu planlar yine belediye tarafından belirlenen ilan yerlerinde 1 ay süresince ilan ediliyor. 


Kimler imar planına itiraz edebilir?

Söz konusu ilan süresi boyunca ilan edilmiş imar planlarına vatandaşların itiraz etme hakları bulunuyor. 


Yapılan itirazlar Belediye Meclisi tarafından incelenerek, on beş gün içinde karara bağlanıyor. İmar planları, askı süresi tamamlanmadığı sürece henüz kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğine dönüşmediği için askı süresi tamamlanmadan imar planlarına karşı iptal davası açılması mümkün olmuyor. 


İmar planlarının askıya çıkarılmadan uygulamaya konulması söz konusu olur ise tek tek uygulama işlemlerine karşı süresi içinde iptal davası açılması gerekiyor.


İmar planına itiraz dilekçe örnekleri:


DURUŞMALI YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ VARDIR


............... İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


DAVACI:....................................

ADRES:......................................

DAVALI:....................................

ADRES:...................................


TEBLİĞ TARİHİ :(*) .........................

DAVANIN KONUSU: ............... İli, ........... il­çesi, ........... Mahallesi, .......... Mevkiinde, tapunun ......... pafta, ........ ada ve ......... parsel sayısında . sayılarında adıma müvekkilim adına kayıtlı bağımsız hisseli olan taşınmazı taşınmazları kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin davalı idare belediye encümeninin ........... günlü ve ......... sayılı işleminin iptali ile işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.


OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:

................. İli, ............... ilçesi, ................ Mahallesi, ............ Mevkiinde, tapunun ........... pafta, ............. ada ve ............... parsel sayısında sayılarında adıma müvekkilim adına kayıtlı bağımsız hisseli olan taşınmazı taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmıştır.


3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinde, “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerine yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.” hükmü yer almaktadır.


SONUÇ VE TALEP:

............... İli, ............... ilçesi, ................. Mahallesi, .............. Mevkiinde, tapunun .............. pafta, ................ ada ve ............... parsel sayısında sayılarında adıma müvekkilim adına kayıtlı bağımsız hisseli olan taşınmazı taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin ....................... belediye encümeninin .................. İl İdare Kurulunun .......... tarih ve .... sayılı kararının İPTALİ ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılamanın Duruşmalı yapılmasına, (ileride avukat tutmam halinde) avukatlık ücretinin ve yargılama giderinin davalı idareden alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesi için gereğini arz ederim.İmar planı değişikliği nasıl yapılır?