İnşaat firmaları Kadınlar Günü'ne özel indirimler yaptı!

İnşaat firmaları Kadınlar Günü'ne özel indirimler yaptı!

İnşaat firmaları kadınlar haftasında konutta indirim yaptı. Özyurtlar 2 projesinde konut alıcılarına yüzde 10 indirim sundu. Dumankaya Konsept Halkalı’da 85 bin liraya varan avantaj sağladı.


İn­di­rim kam­pan­ya­la­rı hız­lan­dı. İn­şa­at fir­ma­la­rı gay­ri­men­kul­de yüz­de 10’a va­ran in­di­rim­ler ger­çek­leş­tir­di.  Yüzde 10’luk indirimle bazı evleri 85 bin lira daha az ödeyerek satın almak mümkün. Firmalar bu yolla satış grafiğini artırmayı hedefledi. Öz­yurt­lar İn­şa­at, N5 Sui­tes, NCity Esen­yurt ve NCad­de pro­je­le­rin­de yüz­de 10 in­di­rim yap­tı.  Kam­pan­ya­dan ya­tı­rım ya da otu­rum amaç­lı ko­nut alan tüm ka­dın­lar ya­rar­la­na­cak.


Her tip konut bulmak mümkün


So­yak ta­ra­fın­dan İz­mi­r’­de in­şa edi­len So­yak Si­es­ta Oxy­ge­n’­de  1+1’ler 125 bin li­ra­dan, 2+1 bah­çe­li da­ire­ler 199 bin li­ra­dan baş­lı­yor.  

Du­man­ka­ya İn­şa­at Hal­ka­lı­’da in­şa et­ti­ği Kon­sept Hal­ka­lı pro­je­sin­de yüz­de 8 pe­şin in­di­rim­le 85 bin li­ra­ya va­ran avan­taj su­nu­yor. Pro­je­den ev al­mak is­te­yen­ler sı­fır pe­şi­nat­la da ev sa­hi­bi ola­bi­li­yor. 1+1, 2+1, 3+1 ve kent vil­la­la­rın­dan olu­şan pro­je­de fi­yat­lar 227 bin 240 li­ra­dan baş­lı­yor.


Lansman fiyatları devam ediyor


Tek­nik Ya­pı ta­ra­fın­dan Fi­kir­te­pe­’de in­şa edi­len Con­cord İs­tan­bul ve Nu­rol GYO ta­ra­fın­dan Sey­ran­te­pe­’de in­şa edi­len Nu­rol Li­fe As­lan­te­pe pro­je­le­rin­de de ilk fi­yat avan­ta­jı de­vam edi­yor. Nu­rol Li­fe­’ta met­re­ka­re fi­ya­tı 2 bin 800 do­lar­dan baş­lı­yor. Con­cord İs­tan­bu­l’­da ise en dü­şük ko­nut fi­ya­tı 307 bin 400 li­ra ola­rak ve­ri­li­yor.


EMİNE AÇAR - BUGÜN GAZETESİ