İnşaatlarda denetim artırılacak!

İnşaatlarda denetim artırılacak!

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile inşaatlarda denetimlerin artırılması amaçlanıyor.


4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile inşaatlarda denetimlerin artırılması amaçlanıyor. 

Doğal afet riskleri en aza inecek

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yapı denetim kuruluşlarının çalışma esasları ve sorumlulukları belirlenmişti. Ancak doğal afetlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve yapı güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 2. fikrasında proje denetimi safhasında yapı denetim kuruluşlarının görevleri tanımlanmış ve “Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder” ifadesi yer alıyor. 

Jeoloji mühendislerine zorunlu istihdam

Ancak yapı güvenliğinin sağlanması ve doğa olaylarının doğal afete dönüşmemesi için, yer bilimine ve zemine uygun yapı ve projeler oluşturulması gerekiyor. Bu kapsamda, projeler yapı denetimlerce ve belediyesince jeoloji mühendislerine ofiste ve yerinde inceletilmeli, arazide yapım aşamasında yerinde kontrolü sağlanmalıdır. Kanunda yapılması planlanan değişiklik ile jeoloji mühendisinin proje ve uygulama denetçisi göreviyle çekirdek personel olarak istihdam edilmesi zorunlu tutulacak.

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 29.06.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
MADDE 2- Yapı denetim kuruluşları, zemin etütlerinin kontrol edilmesi ve incelenmesi amacıyla proje ve uygulama denetçisi olarak bir jeoloji mühendisini çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır." 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!