İş yeri kirası alan yüzde 20 stopaj vergisi veriyor!

İş yeri kirası alan yüzde 20 stopaj vergisi veriyor!

Gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verenler, kiranın yüzde 20'sini stopaj olarak ödemek zorunda. Kira geliri 1.800 lirayı aştığında beyanname verilmesi gerekiyor.
Gelir Vergisi Kanunu'na (GVK) göre gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden yüzde 20 oranında stopaj (tevkifat) yapmak zorundadırlar. Gayrimenkulü kiralayan mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi üzerinden her hangi bir gayrimenkulden elde edilen kira geliri GVK'nun 1/d bendinde yer alan 1.800 TL'lik beyan sınırını aşıyorsa yıllık beyanname ile beyan edilir. Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen iş yeri kira vergisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. İşte o haber...

SADECE İŞYERİ KİRA GELİRİNİZ VARSA

– 2018 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 34.000 TL üzeri olanlar, beyanname vermek zorundadır.

– Sadece işyeri kirası elde etse bile; ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar, hazır beyan sisteminden  yararlanamazlar.
– Bir işyerine birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu işyerinden elde edilen kira gelirden her bir ortağın hissesine düşen kira gelirinin 34.000 TL tutarı aşması halinde, ayrı ayrı beyanname vermek zorunluluğu vardır.

İNDİRİLECEK GİDERLER

İster konut kira geliriniz olsun, isterse işyeri kira geliriniz olsun veya ikisi bir arada olsun; elde ettiğiniz kira gelirinin safi tutarını, aşağıda ayrıntılı açıkladığım 2 farklı yöntemden birini seçerek tespit edebilirsiniz.

Götürü gider yöntemi
– Mesken veya işyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler, götürü gider yöntemini seçenler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemez.
– Götürü gider yöntemini seçenlerin işyeri kira gelirinden, yüzde 15 oranında beyanname üzerinde otomatik indirim uygulanır. Belge ibraz zorunluluğu yoktur.

Gerçek gider yöntemi
– Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
– Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare 
– Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5'i (İktisap bedelinin yüzde 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2014'ten önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)
– Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
– Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün 
iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar 2018 takvim yılı için 1.000 TL'yi aşıyorsa maliyet olarak dikkate alınabilir.)
– Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
– Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
– Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelir lerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.
– Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelir lerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.

Kira geliri olup, kirada oturanlar ne yapacak?

– Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler, kira ile oturdukları konutun kira bedelini aşağıdaki esas ve şartlar ile gider yazabilirler.
– Sahip olunan gayrimenkul konut olarak kiraya verilmeli, indirilecek kira gideri de mesken olarak oturulan konuta ait olmalıdır.
– Ödenen kiraların indirime esas alınacak tutarı, elde edilen kira bedeli ile sınırlıdır.
– Madde uygulamasında; eşle birlikte oturulan konut için ödenen kira bedelinin veya lojman kirasının evlilik birliğinde müşterek bir gider olması nedeniyle, eşlerden birinin konut kira geliri dolayısıyla gerçek gider usulünde vereceği beyannamede, söz konusu giderlerin istisnaya isabet vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
– Çocuğun kiracı olarak oturduğu konutun kira sözleşmesi kira geliri elde eden mükellef (ana veya baba) tarafından yapılmış ve/veya kirası mükellef tarafından ödeniyor olsa bile, söz konusu kira ödemelerinin kira gelirinin beyanında indirim konusu  yapılması mümkün değildir.