Isparta Yalvaç Belediyesi kat karşılığı bina yaptıracak!

Isparta Yalvaç Belediyesi kat karşılığı bina yaptıracak!Yalvaç Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Pazaraşağı Mahallesi 'ndeki 1884 metrekare arsa üzerine konut ve ticaret alanı kullanımına uygun, kat karşılığı bina yaptırmak üzere ihale düzenledi


Yalvaç Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Pazaraşağı Mahallesi 'ndeki 1884 metrekare arsa üzerine konut ve ticaret alanı kullanımına uygun, kat karşılığı bina yaptırmak üzere ihale düzenledi.

Brüt 10 bin 124 metrekare inşaatın yapılacağı ihale için 5 milyon 720 bin lira keşif bedeli uygun görüldü. İhale, 4 Ekim 2011 tarihinde Yalvaç Belediyesi 'nde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

KAT KARşžILIĞI İNşžAAT YAPIM İşžİ İHALE EDİLECEKTİR
Yalvaç Belediye Başkanlığından:
Isparta İli, Yalvaç 30.L.IIIa Paftası kapsamında kalan, mülkiyeti Yalvaç Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmazlar üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Yalvaç Belediyesi Encümeni Odasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda keşif bedeli üzerinden Kapalı Teklif usulüyle kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecektir.

İli  İlçesi  Mahallesi  Ada/
Parsel  Arsa Alanı
m2  Yapı Sınıfı  Kullanım şžekli  Brüt inş. Alanı m2  Keşif Bedeli TL
Isparta  Yalvaç  Pazaraşağı.  1013/6  1884.14  3B  Konut+
Ticaret  10 124.00  5 720 060.00

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 'nın “2011 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri hakkındaki Tebliği ” esas alınarak 5.720.060,00 TL.   (Beşmilyonyediyüzyirmibinaltmış Türk Lirası) olup, geçici teminatı 172.000,00 Türk Lirasıdır. (Yüzyetmişikibin TL.) İhalede kapalı alan % 45 üzerinden başlatılacaktır.
2 - İhale 04/10/2011 Salı günü saat 15.00 'de Belediye Sarayı Kat: 2 adresindeki, Yalvaç Belediyesi Hizmet Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - İhale şžartnamesi ile diğer evraklar,   Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye Sarayı Kat: 2 adresinde 04/10/2011 tarihi saat 13.00 'a kadar mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.
5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için;
a -   Kanuni İkametgahı olması, Türkiye 'de tebligat için adres göstermesi.
b - Gerçek kişilerin TC Kimlik, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmesi
c - Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
d - Noter tasdikli İmza sirküleri.
e - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).
f - İsteklilerin, Son 10 yıl içinde Tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin %50 'si kadar, 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ hükümleri gereğince III Grup veya Üst Grup Yapılar başlığında tanımlı yapılara uygun benzer işe ait iş bitirme belgesi, yapıları yaptığını veya yapmakta olduğunu, (III Grup veya Üst Grup Yapılar başlığında tanımlı yapılara ait iş deneyim belgesi ile belgelenmiş olacaktır.
g - Mali durum belgesi.
h - Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
ı - İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm alınmamış olduğuna dair belge.
i - Devlet ihale Kanununun 6 'ncı maddesinde belirtilen değerlerden birinin 172.000,00   TL karşılığı geçici teminat olarak yatırıldığına ilişkin vezne alındı makbuzu veya aynı miktarda, Yalvaç Belediye Başkanlığı adına alınmış banka teminat mektupları, (Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir).
j - Teklif vermeye yetkili; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve şirket ana sözleşmesi,
k - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
l - Bu iş ile ilgili İhale şžartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,  
6 - İsteklilerin, istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 13.00 'e kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Mali Hizmetler Müdürlüğü 'ne) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek evraklar kabul edilmez.
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup,   kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,   İhale şžartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - İhaleye katılabilmek için ihale şartname ve dokümanlarının alınması zorunludur. İhale şžartnamesi ve ihale dokümanları 250.00 TL   (İkiyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden önce Yalvaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ihalesinde, İdari şžartname hükümleri uygulanacaktır.
10 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. ve 18. maddelerine istinaden ilan olunur.

Detaylı bilgi için tıklayın

 


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com