09 / 08 / 2022

İstanbul Contracting Mühendislik ve İnşaat Limited Şirketi kuruldu! 


İstanbul Contracting Mühendislik ve İnşaat Limited Şirketi Şişli'de Elsewedy Contracting Holding Ltd. tarafından kuruldu.İstanbul Contracting Mühendislik ve İnşaat Limited Şirketi Şişli'de Elsewedy Contracting Holding Ltd. tarafından kuruldu.


İstanbul Contracting Mühendislik ve İnşaat Limited Şirketi konusu:
1.Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek, Mühendislik ve müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin yürütmek, plan ve projelerin çizilmesi, her türlü teknik uygulama sorumluluklarını üstlenmek Projeler yapmak yaptırmak, proje yapım taahhüdünde bulunmak. Her türlü inşaat mühendisliği, mimarlık, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği hizmetleri vermek, şehircilik, planlama, proje, müşavirlik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 2.Yurtiçinde ve yurtdışında resmi veya ticari binalar, konutlar, prefabrik binalar ve sanat eserleri, karayolu, otoyol, köprü, tünel, demiryolu, havaalanı, toprak işleri, su ve kanalizasyon inşaatı yapmak, su ve şebeke tesisleri, elektrik tesisleri, kuvvet santrali, aydınlatma, mekanik işleri, soğutma, havalandırma tesisi inşaatlarını yapmak, pompa istasyonları, tasfiye tesisleri, endüstriyel işler ve tesisler, su, petrol, gaz boru hatları ve tünellerin inşaatını yapmak, karada, denizde, deniz altında her türlü bina, tesis, teçhizat kurulumunu yapmak, projelendirmek, etüdü, tahlil, müşavirlik, kontrollük ve diğer mühendislik ve mimarlık işlerini yapmak, bunların gereği olan mal, teçhizat, tesisat ve hizmetlerini sağlamak, almak, bütün bunlara bağlı taahhüt konularını yapmak 3.Şirket mevzuuna dahil işleri doğrudan doğruya ve taahhüt suretiyle ifa edebilir. Faaliyetlerini yürütmek için taahhüt konusuna giren ve işleri için lazım olan makina, teçhizat, malzeme ve diğer emtiayı satın alabilir, inşaa eder veya ettirir, ithal eder. Taahhüt konularındaki ve işleri için lazım olan makine, teçhizat, malzeme ve emtianın yurt içinde satışını, yurtdışına ihracını yapmak. 4.Konuları ile ilgili işlerde lisans, patent, acentalık ve komisyonculuk anlaşmaları akdeder, gerekli ruhsat, imtiyaz, işletme haklarını alır. Sahip olduğu gemi ve diğer deniz vasıtalarını işleri ile ilgili olarak kullanır, kiraya verir. Faaliyette bulunurken her türlü gayrimenkul, menkul mal ve gayri maddi haklar satın alır, satar, kiralar veya kiraya verir. Gayrimenkullere ilişkin irtifak hakları tesis eder ve lehine tesis esilen hakları kabul eder. 5.Yukarıda yazılı işlerle ilgili tamir atölyeleri, depolar, laboratuvarlar, makine parkları, kum, çakıl, taş ocakları, fabrikalar ve imalathaneler, transit depolar, şantiyeler, bürolar, mağazalar kurar ve işletir. 6.Yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, her türlü bina, arsa, arazi, tarla vb. gayrimenkulleri satın almak, satmak, parsellendirmek, projelendirmek, komisyonculuk ile inşaat ve taahhüt işlerini yapmak, altyapı ve üstyapı inşaat ve müteahhitlik hizmetlerini vermek, bu işlemleri yapabilmek için gerekli olan malzeme ve teçhizatın imalatını, alımını , satımını ve pazarlamasını yapmak. Yurtiçi ve yurtdışı Müteahhitlik ve taşeronluk hizmetinde bulunmak. 7.İç mimarlık, mimarlık, mühendislik ve dekorasyon alanında çalışmalarda bulunmak. Arsa karşılığı her türlü inşaat yapmak ve yaptırmak, yapmış olduğu inşaatlar üzerinde kat irtifakları ve kat mülkiyetleri kurmak. Sözleşmeli yap-işlet-devret modelli inşaat yapmak. Sözleşmeli yap-işlet-devret modelli inşaat yapmak. Bunları ister toplu ister tek tek satmak ve kiraya vermek. Bu konularda gerekli anlaşmalar düzenlemek, imzalamak. İnşaat yapmak için başkalarından arsa ve araziler satın almak, kiralamak, yapmış olduğu bu inşaatlar üzerinde kat irtifakları ve kat mülkiyetleri kurmak. Resmi ve özel kuruluşların her türlü inşaat yaptırmak için açmış oldukları ihalelere katılmak, teklifler vermek, ipotek vermek ve ipotek koymak, taahhütlerde bulunmak, bu taahhütleri gerek şirket olarak ve gerekse başkaları ile ortaklık kurarak yerine getirmek. Her türlü hafriyat işlerini yapmak veya başkalarına yaptırmak, gerekli iş makinelerini satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 8.Sermaye Piyasası mevzuatı ile bankacılık mevzuatı kapsamındaki gayrimenkul değerleme faaliyetlerini içermemek kaydıyla gayrimenkullere ilişkin hakların ve projelerin finansmanı, pazarlanması konularında çalışmalar yapmak ve danışmanlık vermek. Gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayalı hakların her türlü değerlemesinin yapılması, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı sözleşmeleri, iyileştirme ve en iyi kullanım gibi konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık, destek hizmetleri sunmak, lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri ile bu konularda iş birliği yapmak. 9.Faaliyet konuları ile ilgili ve ihtiyaç duyulan yer altı ve yer üstü her türlü beton temel, köprü, kanal, atık ve temiz su hatlarının inşaatını yapmak, hafriyat, drenaj, yol, asfalt, bina ve tesis inşaatı yapmak veya yaptırmak. 10.Kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek, gerektiğinde uygulamak, konusu ile ilgili fizibilite ve etüd çalışmaları yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için; a.Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, is-letebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve sahsi hakları tesis ede-bilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat Irtifakı ve kat mülkiyeti tesis ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.