İstanbul Üniversitesi'nden mağaza kiralama ihalesi!

İstanbul Üniversitesi'nden mağaza kiralama ihalesi! İstanbul Üniversitesi'nden mağaza kiralama ihalesi!

İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul Üniversitesi logolu özel tasarımlı ürünler satış mağazası alanı kiraya verilecek. İhale 15 Ocak'ta yapılacak...İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Merkez ve Avcılar Yerleşkelerinde İstanbul Üniversitesi logolu özel tasarımlı ürünler satış mağazası alanı kiraya verilecek.

İhale, 15 Ocak 2019 tarihinde saat 10:00’da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu’nda yapılacak.

İhale ilanı: 
İ. Ü. MERKEZ VE AVCILAR YERLEŞKELERİNDE ÜNİVERSİTEMİZ LOGOLU ÖZEL TASARIMLI ÜRÜNLER SATIŞ MAĞAZASI ALANLARI KİRALAMA İHALESİ İLANI

***Yukarıda bilgileri verilen İstanbul Üniversitesine bağlı Merkez ve Avcılar Yerleşkelerinde “Üniversitemiz logolu özel tasarımlı ürünler satış mağazası alanı” kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü’ ile ihale edilecek olup, Tahmini bedel üzerinden İhale Komisyonu önünde İsteklilerin tekliflerini sözlü olarak belirterek artırma yapılmak üzere ihale sonuçlandırılacaktır.

1- İDARENİN; 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Eski Esnaf Hastanesi Binası 2. Kat) Süleymaniye – Fatih /İSTANBUL 
b) Telefon ve fax : 0212 440 00 00 Fax 0212 440 00 32 
c) Elektronik posta adresi : maliisler@istanbul.edu.tr 
2- İHALE KONUSU İŞİN 
► Niteliği: İstanbul Üniversitesine Bağlı Merkez ve Avcılar Yerleşkelerinde Üniversitemiz logolu özel tasarımlı ürünler satış mağazası alanı Kiralama İşi 
► Yapılacağı yer: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ VE AVCILAR YERLEŞKESİ 
► İşin süresi :1 (Bir) yıl 
►Tahmini Bedel (Aylık) : Avcılar Yerleşke: 9.000,00-TL+KDV / Beyazıt Merkez Yerleşke: 5.000,00-TL+KDV 
► Geçici Teminat Bedeli : Avcılar Yerleşke: 3.240,00-TL / Beyazıt Merkez Yerleşke: 1.800,00-TL 
3- İHALENİN 
►Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu (Eski Esnaf Hastanesi Binası 2. Kat) 
► Tarih ve saati : 15.01.2019 Salı günü saat 10:00”da 
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER 
A) Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince AÇIK İHALE USULÜ ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
B) Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir. 
C) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 
● Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal Bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)) 
● Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir), 
● Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını ve imza beyannamesini, tüzel kişilerin ise imza sirküsü ve Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri, 
● Tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan aykırı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayii odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yayımlandığı ilk ilan tarihinden sonra alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını göstrir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri, 
● İhaleye katılacak istekli Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belgeyi (İlk ilan tarihinden sonra alınmış olması), 
● İhaleye katılacak istekli Vergi Borcu olmadığına dair belge (İlk ilan tarihinden sonra alınmış olması), 
● İhaleye katılacak istekli SGK Prim Borcu olmadığına dair belgeyi (İlk ilan tarihinden sonra alınmış olması), 
5- İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli 100,00-TL olup şartnameyi almak isteyenlerin bu bedeli İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesinde bulunan TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66 Iban nolu hesabına yatırdığına dair belgenin ihale saatinden önce verilmesi gerekmektedir. 
6- İsteklilerden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınan, kiralanan yere ilişkin ihale konusuna ilişkin iş tecrübesine dair ilgili mevzuatı gereği bağlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası, meslek odaları gibi kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış onaylı FAALİYET belgesinin ve ilk ilan tarihinden önce alınmış en az 1 yıllık iş tecrübesine dair belgenin ihale saatinden önce sunulması gerekmektedir.
7- Türkiye genelinde, 2886 Devlet İhale Kanunu kapsamında Franchise olarak kiralama ihalelerine katılınıp, ihale ilan tarihi itibariyle, en az üç yıl süreli sözleşmeye bağlı, kamu kurumlarında kiracı durumunda olmak. Bu durum da olanların, Franchise sözleşmesi ile ita amiri onaylı kiralama sözleşmesini ihale komisyonuna sunmaları zorunludur. 
8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. 
9- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
10- İhaleye katılmayacak olanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir. 
11- İhaleye; İhale Şartnamesi satın alanlar, şartnamenin her sayfasını imzalayıp İdareye teslim eder ve kira şartnamesi genel hükümleri ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabul etmiş olur. 
12- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.