İTÜ Fen Edebiyatı Fakülte binası onarım işi ihalede!

İTÜ Fen Edebiyatı Fakülte binası onarım işi ihalede!

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İTÜ Fen Edebiyatı Fakültesi Ayazağa Yerleşkesinde onarım, tadilat, yenileme işini yaptıracak...İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında;

İTÜ AYAZAĞA YERLEŞKESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ ONARIM, TADİLAT, YENİLEME İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2011/44729

1- İdarenin
a) Adresi : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/ İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122853095 - 2122853974
c) Elektronik Posta Adresi : kmurat@itu.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin :
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1300 m2 mevcut derslik alanlarında onarım, tadilat, yenileme (inşaat, mekanik ve
elektrik tesisatı) işleri yapılacaktır.
b) Yapılacağı yer : İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ayazağa Yerleşkesi Maslak/ İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır,
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3- İhalenin :
a) Yapılacağı yer : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 18.04.2011-10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.   .
4.1.2.1. Gerçek kişi olması'halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde', ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
S.No Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı  Mesleki Özellikleri
1 1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi veya Mimar        Konusunda 5 yıl deneyimli
2 1 Saha Mühendisi Makina Mühendisi Konusunda 5 yıl deneyimli
3 1 Saha Mühendisi Elektrik Mühendisi Konusunda 5 yıl deneyimli
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B/IH Grup Dahilindeki işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
inşaat Mühendisi veya Mimar.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY(Türk Lirası) karşılığı İTÜ Rektörlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Taahhütler Şefliği Ayazağa Yerleşkesi Maslak/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İTÜ Rektörlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Taahhütler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00


B: 21157 (www.bik.gov.tr)

 


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com