İzmir Çiğli Belediyesi kat karşılığı bina yaptıracak!

İzmir Çiğli Belediyesi kat karşılığı bina yaptıracak!

İzmir Çiğli Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 5 bin 711 metrekare yüzölçümündeki arsa üzerine kat karşılığı bina yaptırmak üzere ihale açtı. İhale kapsamında 8 bin 566 metrekare inşaat yapılabilecek

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

İzmir Çiğli Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 5 bin 711 metrekare yüzölçümündeki arsa üzerine kat karşılığı bina yaptırmak üzere ihale açtı. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında emsal değeri 1,5 olarak gösterilen arsanın üzerine toplam 8 bin 566 metrekare inşaat yapılabilecek.

Tahmini bedeli 6 milyon 5 bin 117 lira olarak belirlenen ihalenin geçici teminatı ise 180 bin155 lira. İhale, 5 Ekim 2011 tarihinde 8001/1 Sokak No: 1 Çiğli  İzmir  adresindeki Çiğli belediye binasında gerçekleştirilecek.


Detaylar şöyle:

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Çiğli Belediye Başkanlığından:
İli : İzmir
İlçesi : Çiğli
Mahallesi : B.Çiğli
Pafta : 26 K III C
Ada : 22455
Parsel : 6
Yüzölçümü : 5711 m²
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında E=1,50 emsalli TM1 koşullu H=serbest yapı nizamlı imar adasına isabet etmektedir.
Toplam İnşaat Alanı  : 8566.50 m²
Tahmini bedeli : 6.005.117,00 TL
Geçici Teminat : 180.155,00 TL

Yukarıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacaktır.
1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği esas alınarak 6.005.117,00 TL (Altı milyon beş bin yüz on yedi Türk Lirası)dır.
2 - İhale 05/10/2011 Çarşamba günü saat 11:00de 8001/1 Sokak No: 1 ÇİĞLİ /İZMİR adresinde Çiğli Belediye Binası 8 inci katında bulunan Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - İhale ile iştirak edecek isteklilerin:
a) Kanuni ikametgaha sahip olmak,
b) Tebligat için Türkiyede adres göstermek,
c) Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Bankaların verecekleri süresiz geçici teminat mektubu vermeleri,
d) Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini,
e) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri vermiş olmaları gerekmektedir.
f) İhaleden doğacak her türlü vergi, resim ve resmi harç giderleri ihale edilene (Alıcı) aittir.
g) 2886 sayılı yasanın 6.maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
h) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge ile birlikte bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden vergi borcunun bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır.
4 - İsteklilerin, taahhütlerini zamanında ve gereğince yerine getirip -getirmeyeceklerinin belirlenebilmesi için,
- İsteklinin bilgi mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
- İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki bitirmiş ve miktarını gösteren belgelerin yetkili merciiler tarafından onaylanmış suretlerini komisyona ibraz etmeleri,
Yukarıda belirtilen belgelerden 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilecek, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve cari oranı, öz kaynak oranına, vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranını gösteren tabloda;
Dönen varlıklar /kısa vadeli borçlar=en az 0,50
Öz kaynak/Toplam Aktifler =en az 0,10
Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz sermaye =en fazla 0,75
Yeterlilik kriteri olarak görülecek ve sayılan üç kriter birlikte aranacaktır.
İstekliler bu hususa ilişkin mevzuata uygun düzenlenmiş belgeyi teklif mektubu ekinde vermek zorundadır.
- Yapılacak inşaatlara ait,1/200 ölçekli avan proje hazırlanarak teknik şartname ile birlikte verilecektir.
- İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu imzalanarak ekleri ile birlikte verilecektir.
- İstekliler son beş yıl içinde en az 5000 m² kapalı alan inşaat yaptığına dair resmi kurumlardan alınacak tasdikli belgeleri (inşaat ruhsatı, yapı kullanım izni v.b) idareye ibraz etmek zorundadır.
- İş ortaklığı şeklinde isteklilerde; pilot ortaktan asgari iş deneyimi tutarının tamamını, diğer ortakların her birinden ise %10unu sağlaması istenir. İş ortaklıklarını her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı idareye vermesi zorunludur.
5 - İstekliler, Kat Karşılığı İnşaat İhale Şartnamesi doküman bedeli olan 1.000,00 TLyi Çiğli Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğüne yatırdığına dair makbuz ile ilanda ve şartnamede istenilen bilgi ve belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 11:00de ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında) hazır bulunulması halinde teklif verebileceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
8 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatlerinde görülebilir.
9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
10 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
İlan olunur.
7335/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın

pus