Jandarma ve sahil güvenlik personeline konut tahsisi!

Jandarma ve sahil güvenlik personeline konut tahsisi! Jandarma ve sahil güvenlik personeline konut tahsisi!

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline kiralama suretiyle konut sağlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu konutlarının tahsisine yönelik yönetmelikte değişiklik içeren Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Anadolu Ajansı'ndan Merve Özlem Çakır'ın haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline kiralama suretiyle konut sağlanacak.


Söz konusu tahsisler, bu komutanlıklara ait birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılacak.

Komutanlıklara ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi görev ve unvanlara bakılmaksızın puan sırasına göre gerçekleştirilecek.

 

Kamu Konutları Kanunu'na göre kira bedeli alınacak rütbe sahipleri arasına Sahil Güvenlik Komutanı da eklendi.

 

Madde 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürülüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine (c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "ç) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığı personeli,"

Madde 2- Aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına "Türk Silahlı Kuvvetlerinde" ibarrsinden sonra gelmek üzere" Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında" ibaresi eklenmiştir.


Madde 3- Aynı yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   "Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait görev tahsisli konutların tahsisi, konutun kullanımına verildiği birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır."


Madde 4- Aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına "Türk Silahlı Kuvvetleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" ibaresi eklenmiştir.   "Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, konutun kullanımına verildiği birlik, karargah ve kruumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unsurlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır."


Madde 5- Aynı yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.    "Konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine dair usul ve esaslar; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için Milli Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli İçişleri Bakanlığınca (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri gözününde bulundurularak ayrıca düzenlenir."


Madde 6- Aynı yönetmeliğe ekli "Özel Tahsisli Konutlar" başlıklı (1) sayılı cetvelin ikinci fıkrasının (C) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   "2- Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı,"

 

Madde 7- Aynı yönetmeliğe ekli "Görev Tahsisli Konutlar" başlıklı (2) sayılı cetvelin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   "Görev tahsisli konutların tahsis edileceği rütbe ve makamlar; Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında İçişleri Bakanlığınca düzenlenir."   

 

Madde 8- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   Madde 9- Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.