19 / 08 / 2022

Jmp Real Estate Emlak Danışmanlığı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Jmp Real Estate Emlak Danışmanlığı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Maltepe'de Josef Peterseıl tarafından kuruldu.Jmp Real Estate Emlak Danışmanlığı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Maltepe'de Josef Peterseıl tarafından kuruldu.

Jmp Real Estate Emlak Danışmanlığı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1- Gayrimenkul alım satımı yapmak, komisyonculuğunu yapmak, kiralamak, kiraya vermek. 2- Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, montaj, mühendislik, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarisi, çevre düzenlemesi, danışmanlık ve proje hizmet işlerini yapmak 3- Arsa, arazi, daire, ev, dükkan, işyeri ile diğer emlak alım satımı, kiralanması, kat karşılığı inşaatlarla devre mülk işlemlerinde aracılık hizmetleri vermek ve sözleşmeler düzenlemek. 4- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 5- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 6- Otomobil galerileri açmak, işletmek , işlettirmek, ticari amaçlı her türlü motorlu araç alım, satımını yapmak ve motorlu araç kiralama hizmeti vermek. 7- Turistik tesisler, konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, turistik alan, otopark, işletmelerini , inşa etmek kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, almak , satmak, işletmek. Şirket Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek İçin; I. Şirket faaliyet sahasıyla ilgili olarak Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know-how, teknik işbirliği ve yardım anlaşmaları, distribütörlük, pazarlama, mümessillik, promosyon ve diğer her türlü anlaşmaları yapabilir. II.Faaliyet sahasıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap edebilir, kullanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, şirket ya da üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde hakkı yada diğer aynı hakları kurabilir ya da kurdurabilir, kendi yükümlülüklerini ya da üçüncü kişilerin yükümlülüklerini teminat altına almak için kendisine veya başkalarına ait bulunan taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde ticari işletme rehine, ipotek ve diğer aynı hakları tesis tescil ve fek edebilir, her türlü taşınır ve taşınmaz mal üzerinde kendi adına veya başkaları adına her türlü haklar edinebilir, başkaları lehine kefil ve garantör sıfatıyla hareket edebilir veya başkalarının şirket lehine kefil ve garantör sıfatıyla hareket etmesini sağlayabilir. III.Şirket faaliyet sahası içinde kalmak ve yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uymak kaydıyla şirket ile aynı iştigal alanında faaliyet gösterecek yeni şirketler kurabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir. Yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ortaklık kurabilir. IV.Yerli ve yabancı piyasalardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir ve her türlü teminatlı veya teminatsız kredi temin edebilir ve gerektiğinde kendi taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek veya başka mülkiyet kısıtlamaları tesis edebilir. V.Sirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap edebilir iktisap edilen gayrimenkullerin devir ve ferağ takrirlerini verebilir, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca haklar tesis edebilir bunları kısmen veya tamamen ahara, icara verebilir, şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi ve her türlü teminat alabilir veya verebilir VI.Sirket faaliyetlerinde kullanılan ulaşım araçları ile ilgili alım, finansal kira ve satış işlemleri de dahil olmak üzere her türlü hukuki işlemleri gerçekleştirebilir. VII.Sirket yurt içinde ve yurtdışında fuar ve sergilere katılabilir. VII. Şirket, her türlü resmi, özel, kamu kurum ve kuruluşları ile, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere, tek basına veya türlü ortaklıklar kurarak katılabilir. İhalelere teklif verebilir , ihale makamından teklifler alabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği isler şirket genel kurulunun tasvibi ve ticaret siciline tescil ve ilanı ile gerçekleştirebilir.