30 / 06 / 2022

Kaçak yapının önlenmesi!

Kaçak yapının önlenmesi!

Kaçak yapı, yetkili idarelerin bilgisi dışında yapılan ya da imar mevzuatında yer alan uyulması zorunlu kurallara uyulmayarak yapılan yapı anlamındadır. Peki kaçak yapının önlenmesi mümkün müdür?...
Kaçak yapının önlenmesi!


İmar Kanununun 32. maddesinde, yıkım kararı verilecek yapılar, ruhsat alınmadan başlanılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar olarak belirtiliyor. Bu madde de, imar mevzuatına aykırı olan yapıların yıkılması hükmü yerine “ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı” olan yapıların yıkılacağı hükmü getirilmiş ve anılan maddede buna ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Ruhsatsız yapılar, usulüne uygun izin alınarak yapımına başlanılması halinde imar mevzuatına aykırı yapı kavramına girmeyen, sadece ruhsatsız olması nedeniyle hakkında yıkım kararı verilebilecek yapılardır. 


Kaçak yapı, yetkili idarelerin bilgisi dışında yapılan ya da imar mevzuatında yer alan uyulması zorunlu kurallara uyulmayarak yapılan yapı anlamındadır.


Bir yapının imar kurallarına aykırılığı denilince; karada ve suda, sürekli ya da geçici, resmi ya da özel yer altı ve yer üstü inşaatıyla, bunlara yapılan ek, değişiklik ve onarımlarla, inşaata bağlı hareketli ya da hareketsiz tesislerin, imar kurallarıyla belirlenen düzene, biçime, niteliğe, ölçüye, yapılması gerekli işlemlerle öteki şartlara uyulmaksızın yapılması anlaşılır.


Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin[4] 4. maddesinde yer alan tanıma göre “İmar mevzuatına aykırı yapı”, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar olarak tanımlanmıştır.


İmar Kanununun 32. maddesinde, yıkım kararı verilecek yapılar, bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan başlanılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar olarak belirtilmiştir. Bu madde de, imar mevzuatına aykırı olan yapıların yıkılması hükmü yerine “ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı” olan yapıların yıkılacağı hükmü getirilmiş ve buna ilişkin uygulama düzenlenmiştir.


2981 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde ise Köy Muhtarları tarafından verilen Ruhsat tanımlanmış, bu tanıma göre izin ve iskan; Kanun kapsamında kalan ve inşa tarihinde imar mevzuatı uyarınca, belediye ya da valilikten ruhsat alma zorunluluğu bulunmayan alanlardaki yapılar için, köy muhtarlığınca, yapıyı inşa etmek veya kullanmak üzere düzenlenen belge muhtarlık izin belgesi olarak açıklanmıştır.


İmar Kanununun 21. maddesinde belirtilen ruhsatın alınması zorunlu olmayıp, aynı Kanunun 27. maddesinde düzenlenen muhtarlık iznine tabi iken bu izin alınmadan yapımına (inşasına) başlanılan yapılar, imar mevzuatına aykırı yapı kapsamındadır.


Kaçak yapının önlenmesi!


Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 52 ve 63. maddelerinde yer alan sınırlamaların üzerinde inşa edilen yapılar, İmar Kanununun 27. maddesi kapsamı dışında olması nedeniyle muhtarlık izni alınmadan yapılan yapılar olmayıp ruhsatsız yapı niteliğindedir. Çünkü muhtarlık izni ile yapılabilecek yapılar yasa ve yönetmeliğin belirlediği koşul ve ebattaki yapılardır. Birbirine benzer iki adet tanımı yapılan imar mevzuatına aykırı yapı terimi, kısaca, ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan başlanılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapı şeklinde belirtilmiştir. Bu özet ifadede, “ruhsatsız yapıların”, usulüne uygun olarak izin alınarak yapımına başlanılması halinde imar mevzuatına aykırı yapı kavramına girmeyen, sadece ruhsatsız olması nedeniyle hakkında yıkım kararı verilebilecek yapılar olduğu anlaşılmalıdır. Ruhsatsız olmakla birlikte ruhsata bağlanma olanağı bulunmayan yapı ise kaçak yapıdır. Ruhsatsız yapı terimi içine hiçbir şekilde ruhsata bağlanması mümkün olmayan yapılar da girmektedir.
Kaçak yapılar uygun hale getirilebilir mi?
Kaçak yapı para cezasına itiraz!
Kaçak yapı kanunu!