Kadıköy Belediyesi cami ve otopark yaptıracak!

Kadıköy Belediyesi cami ve otopark yaptıracak! Kadıköy Belediyesi cami ve otopark yaptıracak!

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy ilçesi, Rasimpaşa mahallesi park düzenlemesi, camii dernek binası ve otopark yapımı için ihale yapacak.  Gayrimenkullerin ihalesi 24 Mayıs 2011 tarihi saat 14:10'da Kadıköy Belediye Başkanlığı'nda yapılacak....Kadıköy Belediyesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. KADIKÖYBELEDİYE BAşžKANLIĞI
FEN İşžLERİ MÜDÜRLÜLÜĞÜ'DEN
İHALE İLANI

İhale Konusu:  KADIKÖY İLçESİ, RASİMPAşžA MAHALLESİ PARK DÜZENLEMESİ, İMAM EVİ, \ CAMİ DERNEK BİNASI VE OTOPARK YAPILMASI İNşžAATI, 30 YIL SÜRELİ İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMESİ VE İşžLETİLMESİ İşžİ

İhale Tarih ve Saati:             24.05.2011 tarihi saat 14:10  

İhale Kayıt No:

İlgili Müdürlük/Birim: Fen İşleri Müdürlüğü

İlgili Adres: Kadıköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Hasanpaşa/Kadıköy

İlgili Telefon: 0216 542 50 00/1407

lgili Faks: 0216 345 9143

İlgili E-Posta:

İhalenin Yapılacağı Yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Hasanpaşa/Kadıköy

İhale Türü:  İntifa Hakkı

İhale Usulü:  Pazarlık

Niteliği ve Miktarı:  Toplam otopark inşaat alanı: 9680 m2 ve toplam Hizmet binası inşaat alanı 327,94 m2 olan tesis yapılması

Hizmetin Yapılacağı Yer/Teslim Yeri: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Rasimpaşa Mahallesi 45 Pafta, 545 Ada, 24 Parsel a) Yapım
İşin Süresi/Teslim     Tarihi: 30 ay (913 gün)         b) İşletme Süresi: 30 yıl

İlan Tarihi:

İlan Sayısı:

AçIKLAMA:
1)  İşin Konusu: Kadıköy ilçesi, Rasimpaşa Mahallesi Park Düzenlemesi, İmam Evi, Cami Dernek Binası ve Otopark Yapılması inşaatı, 30 Yıl Süreli İntifa Hakkı Tesis Edilmesi ve İşletilmesi işi

2)  Muhammen Bedel: Takribi Yatırım Maliyeti 11.128.830,32-TL+KDV

3)  Yıllık asgari muhammen kira bedeli: KDV hariç yıllık 30.000,00-TL (otuz bin TL) dir. (İhalede artırım muhammen kira bedeli üzerinden yapılacaktır.)

4)  Geçici teminat: 333.864,91-TL 5)

a)  Yapım Süresi: 30 ay (913 gün)

b)  İşletme Süresi: 30 yıl


6)  İşin Yapılma Yeri: istanbul İli, Kadıköy İlçesi, Rasimpaşa Mahallesi

7)  İhale Tarih ve Saati: 24.05.2011 14:10 Son teklif verme saati:13:40

8)  İhalenin Yapılacağı Yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Hasanpaşa/Kadıköy

9)  İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesine göre Pazarlık Usulü

10)  İhale şžartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şžartnamesi 1.000,00-TL bedelle Kadıköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Hasanpaşa/Kadıköy-İstanbul adresinden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

Tel: 0216 542 50 00/1407- Faks: 0216 345 91 43

11)  İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

A)  Kanuni ikametgah belgesi

B)  Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

C)  Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde ahnmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve( b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D)  İmza Sirküleri,

a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsölosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarında esaslara göre temin edecekleri belge,

E)  İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsölosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

F)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

G)  Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

H) SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 1.112.883,03- TL'den az olamaz)

J) İhale dosyası (şartname ve ekleri) nın satın alındığına dair belge, İhaleye katılmak için istenen belgeler:  

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

1-Dış Zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubunu havi iç zarf

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkarlar sicil kayıt belgeleri,

c) Noter tasdikli imza sirküleri

d) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname

e) Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu (2886 sayılı Kanun'a uygun)

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortaklık sözleşmesinin bu safhada noter tasdik olması gerekmez)

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği: şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını da ihale günü en geç saat 13:40 'a kadar [yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni'ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler; \ dikkate alınmayacaktır.

13)  Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminallat dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.

14)  Telgraf veya faks'la yapılan   müracaatlar ve   postada meydana gelebilecek gecikmeler   kabul edilmeyecektir.

şžARTNAME BEDELİ: 1.000,00-TL

 Münevver Danış/Emlakkulisi.com