Kahramankazan'da 20 milyon TL'ye satılık termal otel!

Kahramankazan'da 20 milyon TL'ye satılık termal otel! Kahramankazan'da 20 milyon TL'ye satılık termal otel!

Kahramankazan Belediye Başkanlığı, muhammen bedeli 20 milyon TL olarak tespit edilen jeotermal otelin ihalesini 4 Ekim 2019 tarihinde yapacak...Kahramankazan Belediye Başkanlığı tarafından bir adet termal otel ve arsası 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı.

Muhammen bedeli 20 milyon TL olarak tespit edilen jeotermal otelin satış ihalesi, 4 Ekim 2019 tarihinde saat 15:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İlan metni:
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
1. Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı Mahallesi tapulamasına kayıtlı 1(bir) adet Termal Otel ve arsası, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2. Satışı yapılacak taşınmazın mahallesi, cinsi, ada, parsel, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3. İhale 04.10.2019 Cuma günü saat 15:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat)  Ankara  Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4. Taşınmaz bedeli (İdari Şartnamenin 10.Maddesinde belirtildiği üzere tahsil edilecektir).


5. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır;
A–Teklif Mektubu,
B-Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
C-Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
D-Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (ikametgâh belgesi),
E-İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
F-Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
G-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi ve ya Esnaf Odasından ve ya benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilin kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
H-Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek,
I-Ortak katılım halinde ortaklık beyannamesi,
İ-İdari şartnamenin okunup kabul edildiğine dair taahhütname, söz konusu yapının mevcut haliyle gezilip, görüldüğü ve yapının şartnameye uygun olduğunu kabul eder taahhütname.


6. Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ₺5.000,00. (beşbinlira) bedel karşılığı İdari Şartnameyi almaları gerekmektedir.


7. İstekliler ihale 04.10.2019 tarihinde saat 11:00’a kadar Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Atatatürk Mah. Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA) teslim etmelidirler.

SIRA    MAHALLESİ    CİNSİ    ADA    PARSEL    ARSA
ALANI
(M²)    MUHAMMEN BEDELİ (₺)    GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(₺)
1    KAYI    JEOTERMAL OTEL    221705    15    16.131,00 M²    ₺20.000.000,00    ₺600.000,00