Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.3 milyon TL'ye satılık arsa! Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Onikişubat Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Onikişubat'ta yer alan arsayı satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle ihale edilecek taşınmazın satış bedeli 4 milyon 329 bin TL olarak belirlendi.


Onikişubat Belediye Başkanlığı'ndan:


1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 1701 ada 9 nolu parselde kayıtlı 2886,18 metrekarelik tam taşınmaz 26/05/2016 tarih ve 2016/586 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.


2 - İhale 21 HAZİRAN 2016 SALI günü saat 14:10’da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.


3 - İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 1701 ada 9 nolu parselde kayıtlı 2886,18 metrekarelik tam taşınmazın muhammen bedeli 4.329.270,00 TL (Dörtmilyon, üçyüzyirmidokuzbin, ikiyüzyetmiş TL) KDV hariçdir.


4 - İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 1701 ada 9 nolu parselde kayıtlı 2886,18 metrekarelik tam taşınmazın geçici teminat bedeli 130.000,00 TL (Yüzotuzbin TL) olup, geçici teminat ihale saatinden önce yatırılacaktır.


5 - İhaleye ilişkin Şartname bedeli 250,00 TL (İkiyüzelli TL) olup, şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde her gün mesai saatleri içerisinde ihale gününe kadar bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.


6 - İhale konusu arsaya ilişkin detaylı bilgiyi ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir.


7 - İhaleye katılacak olan Gerçek/Tüzel kişilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi 21 HAZİRAN 2016 Salı günü saat 13:00’a kadar olup, başvurular Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


8 - İstekli gerçek kişi ise:

• 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi,

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İstekli tüzel kişilik ise:

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,


9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlgililere ilanen duyurulur.