Kahramanmaraş'ta 6.9 milyon TL'ye inşaat karşılığı kiralama ihalesi!

Kahramanmaraş'ta 6.9 milyon TL'ye inşaat karşılığı kiralama ihalesi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Budaklı'da yap-işlet-devret modeli kiralama işi ihale edecek.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Budaklı'da  yap-işlet-devret modeli kiralama işi ihale edecek. Tahmini bedeli 6 milyon 854 bin 704 TL olarak belirlenen ihale 23 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Kahramanmaraş

1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen hüküm tasarrufu Belediyemize ait taşınmaza 25 adet Bungalov Ev, Restoran-Kafeterya, 3 adet İşyeri ve üzeri kapalı yürüyen sonsuz konveyör bant sistemi yapımı, muhammen 20 (yirmi) yıl kadar işletilmesi ve süre sonunda idareye devri işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatte, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
2. İhale ile ilgili dokümanı, (İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar ve Avan Projeler) 500,00 TL karşılığında (doküman bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir. Doküman bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.
3. Muhammen işletme süresi 20 yıldır. Teklifler 20 yıllık muhammen işletme süresi üzerinden eksiltme usulü ile verilecektir. En az süreyi teklif veren istekli bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.
4. Kahramanmaraş Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan irtifak sözleşmesi gereği tesisten elde edilecek toplam yıllık hâsılatın %1 oranında hazine payını ayrıca Milli Emlak Müdürlüğüne kiracı tarafından ödenecektir.
5. İhale ile kiralanacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ve teminat türü belirtilecektir.
6. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a. Tedavüldeki Türk parası
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
7. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;
a. İkametgâh belgesi,
b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu,
c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.
e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi,
f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı,
g. Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;
h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi,
i. 2.000.000,00 TL ( İkimilyon TürkLirası ) den az olmamak üzere bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.
j. İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-i ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.
Not: i maddesinde istenilen belgeler, ortak girişimcilerden biri ihale komisyonuna sunması yeterlidir
k. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.
l. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.
m. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.
n. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.
o. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.
p. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir
8. İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte teklifleri en geç 28/07/2020 Salı günü saat 12:00 ye kadar T.C. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü’ne verecektir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
İlgililere ilanen duyurulur.