Kamil Gürbüz Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kamil Gürbüz Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kamil Gürbüz Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kamil Gürbüz, Serkan Gudu tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 28 Mart'ta Kadıköy, Caferağa'da kuruldu.


Kamil Gürbüz Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kamil Gürbüz, Serkan Gudu tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 28 Mart'ta kuruldu. 


Kamil Gürbüz Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.  Mimarlık, mühendislik inşaat ve müteahhitlik faaliyetleri, mühendislik, mimarlık hizmetleri, müşavirlik etüt işleri yapmak, yaptırmak, hem kendi maksat ve gayesi için, hem de başkalarının taleplerini karşılamak üzere her türlü plan, proje çizmek, çizdirmek fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri hazırlamak hazırlatmak, projeleri ve etütleri yapmak, yaptırmak, çizmek, metraj işlerini yapmak, montaj işlerini yapmak, taahhüt etmek, haritacılık yapmak, müşavirlik, komple proje yönetimi, araştırma ve teknik kontrollük yapmak, ihale dosyası tanzim ermek. b. Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etütleri, hidrolojik, hidrojeolojik etütler, sıcak su etütleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sondaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması.  c. Yurt içi ve yurt dışında konut, okul,hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, köprü, tüm sanayi yapılan, sanat yapılan, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel,petrol tavsiyehaneleri, demiryolu, karayolu,  lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller, kanalizasyon, içme suyu, boru,boru hatları, her türlü enerji nakil hatları,  askeri yapılar, depolar, hava limanları, spor tesisleri, iş merkezleri, mağaza, alışveriş merkezi, cami,kapalı otopark, tuvalet  ve diğer tüm inşaatları ayrıca dekorasyon hizmetlerini müteahhitlik nam ve sıfatıyla yapmak, resmi ve özel kuruluşların ihale ve taahhütlerine iştirak ederek; çelik, beton, kargir, ahşap, prefabrike her türlü inşaat işleri yapmak. . d. Her türlü inşaat, taahhüt, hafriyat, nakliyat, alt ve üst yapı işleri ile, iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak, kendi nam ve hesabına, kat karşılığı veya arsa alarak, bina ve tesisler yapmak, yaptırmak, satmak veya ticaretini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında, konut hizmet binaları, sosyal tesisler, baraj, sulama şebekeleri, karayolu, orman yolları gibi alanlarda inşaat, müteahhitlik, mühendislik ve taşeronluk işleri yapmak, konusu ile ilgili, devletin ve sektörlerinin veya özel sektörlerin her türlü inşaat ihalelerine katılmak, taahhüt etmek ve bu konularda her türlü etüt, plan ve proje yapmak, teknik müşavirlik, şantiye şefliği, TUS ve kontrollük hizmetleri yapmak, her türlü gayrimenkul alım satımını yapmak, bilumum inşaat malzemeleri, ithali, ihracı alımı, satımı, dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak konusu ile ilgili her türlü, iş makineleri, nakil vasıtaları ve bunların yedek parçalarını, almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak, zemin, su, sıcak su ve maden sondajı yapmak, temel mühendisliği uygulamalarında müteahhitlik müşavirlik hizmetleri, her türlü iksa uygulamaları yapmak, vibreks kazık, fore kazık, mendeks kazık, mini kazık, ankraj, diyafram duvar, well point, zemin ıslah ve enjeksiyon işleri, püskürtme beton uygulamaları yapmak, iskele ve deniz yapıları, mimari projeler, alt yapı projeleri, dekorasyon projeleri, teknik müşavirlik, kontrollük, bilirkişilik, etüt fizibilite ve organizasyon işleri, gayrimenkul mükellefiyet, kat mükellefiyeti, kat irtifakı tesis etmek, tapu ve kadastro dairelerinde ifraz ve tevhit, parselasyon ile ilgili olarak türlü muamelelerde bulunmak,  e.  Resmi ve özel inşaat ve inşaat taahhüt işleri yanında özel mahiyette her türlü konut ve işyeri inşaatı işleri için arsa satın almak veya kat karşılığı anahtar teslimi olarak anlaşma suretiyle konut ve işyerleri inşaatı yapmak ve satmak.  f. Yurt İçinde ve yurt dışında tarihi eser ve arkeoloji niteliğinde olan ve olmayan her türlü eski ve yeni stilde saray, köşk, villa, kasr, köprü, cami, kütüphane, kültür sarayları, tüneller ,kemerler, müzeler, üniversiteler ve okul binaları, tiyatro ve benzeri yapılar, hamamlar, çeşmeler ile tarihi eser mahiyetindeki her türlü yapı ve yapıtların projelerini hazırlamak ve ilgili bakanlıklardan gerekli müsaadelerin alınarak restorasyon uygulamalarını yapmak. g. Müteahhit sıfatı ile ya da doğrudan doğruya yapılacak konu ile ilgili işlerde taşınmazların proje ve alt yapı çalışmalarını yapabilir, bunları tamir, tadil ve inşaat ruhsatlarını alabilir eski eser niteliğindeki taşınmazlar için gereken yasal müracaatları yapabilir, taşınmazların mevzi imar planlarını talep edebilir. Taşınmazların yönetimi üstlenebilir. h. Konusu ile ilgili petrol ürünlerinin üretimini alımını satımını ve dağıtımını yapan milli ve uluslararası petrol şirketlerinin yurtiçi ve yurt dışındaki akaryakıt istasyonları ve dolum tesislerini kurmak bunları restore etmek onarmak montaj işlerini yapmak bu gibi şirketlerin akaryakıt istasyonlarını ve dolum tesislerini satın almak gerektiğinde kiralamak sureti ile işletmeciliğini yapmak.


Kamil Gürbüz Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Moda Bostan Sokak, No:13-1/1