04 / 10 / 2022

Kamulaştırma şartları nelerdir?

Kamulaştırma şartları nelerdir?

2942 Kanun No'lu Kamulaştırma Kanunu'nda yer alan hükümlere göre kamulaştırma şartları nelerdir? Merak ediyorsanız, kamulaştırma şartları ve kanun kapsamındaki yasal hükümleri görmek için haberimizi inceleyebilirsiniz...Kamulaştırma şartları nelerdir?

Kamulaştırma Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre, kamulaştırma; Kamu yararının söz konusu olduğu yerlerde gerçek veya tüzel kişilerin özel mülkiyeti kapsamında bulunan bir gayrimenkulün bedeli ödenerek alınması ve kamu yararı için gerçekleştirilecek bir proje için kullanılması olarak özetleniyor.


Kamulaştırmanın yapılabilmesi için bazı şartların oluşması gerekiyor. Söz konusu kamulaştırma şartları ise yine Kamulaştırma Kanunu'nda 3. maddede şu şekilde ele alınıyor;


Kamulaştırma şartları..

Madde 3 – İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler.


Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk tüzelkişisine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı, nakden ve peşin olarak ödenir. Bu miktar, kamulaştırma bedelinin altıda birinden az olamaz. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme miktarından az olmamak ve en fazla beş yıl içinde faiziyle birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır. Taksitlere, peşin ödeme gününü takip eden günden itibaren, Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır.


Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların bedeli, her halde peşin ödenir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön