Karabük Belediyesi'nden kiralık iş yerleri!

Karabük Belediyesi'nden kiralık iş yerleri! Karabük Belediyesi'nden kiralık iş yerleri!

Karabük Belediye Başkanlığı, Bayır Mahalle'de yer alan iş yerlerini 15 milyon TL bedelle kiraya verecek.Karabük Belediye Başkanlığı, Bayır Mahalle'de yer alan iş yerleri için kiralama ihalesi düzenliyor. İş yerleri için 120 aylık kira bedeli 15 milyon TL olarak belirlendi.

İŞYERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR
Karabük Belediye Başkanlığından:

1-İlimiz Bayır Mahalle 17 pafta 154 ada 131 parsel Kares İş Merkezinde, Albay Karaoğlanoğlu Caddesinden giriş zemin üstü 1.katta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3.011,32 m2 net kullanım alanlı işyerleri ve eklentileri bir bütün olarak KDV hariç aylık 125.000,00 TL kira üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 120 aylığına kiraya verilecektir.
2-İhale konusu işyerlerinin muhammen bedeli ve geçici teminatları : Kares İş Merkezi giriş zemin üstü 1.katta bulunan 3.011,32 m2 net kullanım alanlı işyerleri ve eklentilerinin Aylık kira bedeli 125.000,00 TL+KDV(KDV oranlarında değişiklik olması halinde değişen oranlar uygulanır) muhammen bedeli aylık 125.000,00TL x 120 ay
=15.000.000,00.TL kira toplam muhammen bedel olup, Geçici teminatı (% 3’ü) : 450.000,00.TL’ dir.
3-İhale yeri ve saati :
a) İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlayacaklardır.
b) Teklifler 2886 sayılı Yasanın 38. maddesine göre “Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı
bir tutanakla tespit edilir.” 01/10/2020 Perşembe günü en geç saat 15.30’da Belediyemiz Yazı
İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
c) İhale 01/10/2020 Perşembe günü saat 15.30’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
4-İhaleye gireceklerde aranan şartlar:
1) Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek. (Teminat nakit olarak ödenecekse ihale saatine kadar ödenmiş olacaktır.)
3) Şartname alındığına dair belge
4) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği
5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi
6) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2020 yılında alınmış
7) İmza beyannamesi vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
8) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2020 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge
9) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
10) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
(Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Nüfus kayıt örneği, yerleşim belgesi hariç)
5-Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
6-İhale şartnamesi 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.
İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.
İlan olunur.