Karadeniz Ereğli'de 834 bin TL'ye icradan satılık tarla!

Karadeniz Ereğli'de 834 bin TL'ye icradan satılık tarla!Karadeniz Ereğli 2. İcra Müdürlüğü, Zonguldak ili Karadeniz Ereğli ilçesi Bağlık mahallesinde bulunan tarlayı 834 bin 130 TL'den satışa çıkardı. Satış, 22 Haziran 2012 Cuma günü 11:00-11:10 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;

 

KARADENİZ EREĞLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/263 Tal. Bir borçtan dolayı ipotekli olan ve ipoteğin Paraya Çevrilmesi yoluyla yasal takibe başlanılan aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri yazılı taşınmazın fiilen üzerinde mevcut yapılarla birlikte Karadeniz Ereğli 2. İcra Müdürlüğü kaleminde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. - İ.İ.K. 127 MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ | imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.  - İ.İ.K. 151, 142 MD. GÖRE SIRAYA İTİRAZ VE ŞİKAYET: Uygulama aykırılığı nedeniyle alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İ.İ.K. 138 md. Cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İ.İ.K. 142 md.ye göre şikayet ve itirazları olanın bu hakkını 7 gün içerisinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İ.İ.K 83, 100, 142, 151, M.K. 777, 789 md.lere göre ilanen tebliğ olunur. TAPU KAYDI: ZONGULDAK İLİ, KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİ, BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN SOKAK KAİN TAPUNUN 33 PAFTA, 81 ADA, 12 PARSEL SAY-ISINDA KAYITLI, 956,04 m2 MİKTARLI ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN TAMAMI. UĞUR YILDIZ adına kayıtlı olup kaydında mevcut ipotekler, satışa arz ve muhtelif haciz şerhleri mevcuttur. İMAR DURUMU: Karadeniz Ereğli Belediyesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 14.03.2011 tarih 124 sayılı yazısında, "Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli ilçesi, Bağlık mah. Şehit Rıdvan sokak kain tapunun 33 pafta, 81 ada, 12 parsel sayısında kayıtlı, 956,04 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz sayılı yerin, Ticaret Bölgesinde (taralı alanda), bitişik nizam (B-3) ve 3 kat imarı olduğu ayrıca arsanın bir kısmının da otopark olarak ayrıldığı görülmüştür. Bu durum da arsanın otoparka ayrılan 421 m2 alan çıkarıldığında geriye kalan 535,04 m2 alan imara açık olacak, kısaca inşaat yapılacak alan 535,04 m2 olacağı görülmüştür. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Davaya konu taşınmaz tapunun Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli ilçesi, Bağlık mah. Şehit Rıdvan sokak kain tapunun 33 pafta, 81 ada, 12 parsel sayısında kayıtlı, 956,04 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde hiçbir yapı yoktur. Gayrimenkul belediye sınırları içerisinde, yol, su, elektrik, doğalgaz, atıksu, çöp toplama hizmetlerinden sınırsız istifada eder. Şehrin merkezindeki pazar yeri, şehrin ticari ve idari merkezine yaklaşık olarak 300 - 350 m mesafededir. Zemini hafif bir eğim sahip olduğundan her nevi inşaat yapımına elverişlidir. Gayrimenkul 956,04 m2 yüzölçümüne sahip olup, tapuda cinsi arsa olarak görünmektedir. TAPU KAYDINDA VARSA MÜKELLEFİYETLER: Yoktur. TAŞINMAZIN KIYMETİ T.C. Karadeniz Ereğli 2. icra Müdürlüğü 2007/263 Tal. Sayılı dosyasından 15.03.2011 tarihli bilirkişi raporuna göre, Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli İlçesi, Bağlık mah. Şehit Rıdvan sokak kain tapunun 33 pafta, 81 ada, 12 parsel sayısında kayıtlı, 956,04 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın bulun¬duğu mevkii, iş ve ticaret merkezine uzaklığı, tapu miktarı, manzara durumu, çevre ile olan ilişkisi, belediye hizmetlerinden yararlanması gibe fiziksel veriler, bu bölgede teşekkül etmiş raiç, piyasa alım-satım- sürüm bedelleri gözönüne alınarak aranın m2 değeri keşif tarihi 14.03.2011 tarih itibari ile 1.500,00 TL/m2 (Y.binikiyüzelli TL7m2) olarak tespit ve takdir edilmiş olup buna göre; Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli ilçesi, Bağlık mah. Şehit Rıdvan sokak kain tapunun 33 pafta, 81 ada, 12 parsel sayısında kayıtlı, 956,04 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın değeri keşif günü olan 14.03.2011 tarih itibari ile 834.130,00 TL (Sekizyüzotuzdörtbinyüzotuz TL) olarak tespit ve takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve hali hazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın: 1. Satışı: 22.06.2012 günü 11:00 -11:10 saatleri arasında Karadeniz Ereğli 2. İcra Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların mecmununu ve satış masrafları geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle bahse konu taşınmazın ikinci ihalesi; 2. Satış: 02.07.2012 günü aynı yer ve aynı saatlerde 2. artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla ol-ması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafları geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. a- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin; alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacak tutarının (muhammen değerin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nisbetinde (166.826,00 TL) pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın (şartsız, kesin ve süresiz) teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler ol¬ması ve 805 sayılı kanunun 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez, b - Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli icra veznesine yatırılır. Tellaliye harcı, ihale pulu (damga vergisi); tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda % 18 olarak KDV alıcıdan tahsil edilir.) tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye harcı ve Tapu Satım Harcı ihale bedelinden müşteriye iade edilir. c- ihaleye iştirak edeceklerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katılmayı kabul ettiği; satılacak gayri- menkulün kaydında varsa taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK 684, 862 md.), taşınmazın eklentilerinin (M.K. 686, 862 md.) hukuki semerelerinin (MK. 879 md.) Taşınmazların birleştirilmesi durumunun (MK 859 md.), İ.İ.K. 128 md.ye göre taşın-mazların mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK 794, oturma hakkı MK 823, Üst hakkı MK 834, Kaynak hakkı M.K. 837 md., irtifak hakları MK 838, kaydı hayatla ölünc¬eye kadar bakma akdi BK 507 md.ler) mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışlarda İ.İ.K. 140,151 ve 268 md. Hükümlerine rağmen sıra cetveli tanzim edilmediğinden; taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi, vesair haklan olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İ.İ.K. 100,142/1,151 ve 268. maddelerine göre sıra ve alacağın varlığına (aslına) yönelik şikayet ve dava hakkını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerek-mektedir, e -İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol-madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır, f- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. günün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaktır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için, dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/263 Tal. Sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (ic.İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (B; 29691 -766) (www.bik.gov.tr)  İlan için tıklayın!