Karaman'da 15.7 milyon TL'ye satılık 6 arsa!

Karaman'da 15.7 milyon TL'ye satılık 6 arsa! Karaman'da 15.7 milyon TL'ye satılık 6 arsa!

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Karaman Merkez İlçesi'ndeki 6 arsayı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazların satış bedeli 15 milyon 743 bin TL olarak belirlendi.Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


Madde 1 - Karaman İli Merkez İlçesi Urgan Mahallesi Kocadüz Mevkii 5031 ada 1 parsel, 5032 ada 1 parsel, 5033 ada 1 parsel, 5034 ada 1 parsel, 5035 ada 1 parsel ve 5036 ada 2 parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.


Madde 2 - İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:


İl/İlçe/Mahalle: Karaman Merkez/Urgan

Ada/Parsel: 5031/1

Yüzölçümü (m2): 58.269,53

Vasfı: Arsa

İmar Durumu: Küçük Sanayi Sitesi Alanı Emsal: 0.50 Hmax: 7.50

Muhammen Bedeli (TL): 3.286.401,49

Geçici Teminat (TL): 98.592,04

İhale Tarihi: 12/01/2016

İhale Saati: 14:00


İl/İlçe/Mahalle: Karaman Merkez/Urgan

Ada/Parsel: 5032/1

Yüzölçümü (m2): 56.888,63

Vasfı: Arsa

İmar Durumu: Küçük Sanayi Sitesi Alanı Emsal: 0.50 Hmax: 7.50

Muhammen Bedeli (TL): 3.157.887,85

Geçici Teminat (TL): 94.736,63

İhale Tarihi: 12/01/2016

İhale Saati: 14:15


İl/İlçe/Mahalle: Karaman Merkez/Urgan

Ada/Parsel: 5033/1

Yüzölçümü (m2): 41.859,41

Vasfı: Arsa

İmar Durumu: Küçük Sanayi Sitesi Alanı Emsal: 0.50 Hmax: 7.50

Muhammen Bedeli (TL): 2.295.151,45

Geçici Teminat (TL): 68.854,54

İhale Tarihi: 12/01/2016

İhale Saati: 14:30


İl/İlçe/Mahalle: Karaman Merkez/Urgan

Ada/Parsel: 5034/1

Yüzölçümü (m2): 47.693,03

Vasfı: Arsa

İmar Durumu: 

Muhammen Bedeli (TL): 2.580.669,85

Geçici Teminat (TL): 77.420,10

İhale Tarihi: 12/01/2016

İhale Saati: 14:45


İl/İlçe/Mahalle: Karaman Merkez/Urgan

Ada/Parsel: 5035/1

Yüzölçümü (m2): 48.844,12

Vasfı: Arsa

İmar Durumu:

Muhammen Bedeli (TL): 2.611.695,09

Geçici Teminat (TL): 78.350,85

İhale Tarihi: 12/01/2016

İhale Saati: 15:00


İl/İlçe/Mahalle: Karaman Merkez/Urgan

Ada/Parsel: 5036/2

Yüzölçümü (m2): 33.923,63

Vasfı: Arsa

İmar Durumu:

Muhammen Bedeli (TL): 1.811.521,84

Geçici Teminat (TL): 54.345,66

İhale Tarihi: 12/01/2016

İhale Saati: 15:30


Madde 3 - İhale 12 Ocak 2016 Salı günü saat 14.00’de Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlanarak sıraya göre yapılacaktır. (1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No: 19/d Karaman)


Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Vergi No, telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B - Vekaleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Noter tasdikli vekaletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Vergi No, telefon numarası, mail adresi)

C - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Vergi No, telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya beyannameleri

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu


Madde 5 - İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatleri dâhilin de Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. Şartname bedeli 1.500,00 TL olarak belirlenmiş olup, her parsel için şartname alınacaktır. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası 35684603-5002 nolu hesabına yatırılacaktır. (IBAN: TR0001000177356846035002)


Madde 6 - İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 12:00’a kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. ve 38. maddelerine göre hazırlanarak İl Özel İdaresine teslim edeceklerdir.


Madde 7 - İl Encümeninin 15.12.2015 tarihli 264 sayılı kararlarına istinaden İhale bedelinin %15’i peşin, %5’i 10. taksit ile birlikte, geri kalan kısmı ise 30 (otuz) eşit taksitle ödenecek olup tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.


Madde 8 - Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.


Madde 9 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.


Madde 10 - İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.