Karaman'da 3.7 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Karaman'da 3.7 milyon TL'ye satılık 3 arsa! Karaman'da 3.7 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Karaman Defterdarlığı, Kızık Köyü, Kılbasan Köyü ve Kurtderesi Köyü'nde bulunan 3 arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 3 milyon 776 bin TL olarak belirlendi.Karaman'da 3 arsa Karaman Defterdarlığı tarafından 14 Ekim 2015 günü 16:30'da kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.


MAH./KÖY: Kılbasan Köyü

MEVKİ: -

CİNSİ: Arsa

PAFTA: 31.l.III.C

ADA: 305

PARSEL: 1

YÜZÖLÇÜM (M2): 77.988,94

TAHMİNİ BEDEL: 1.173.000.00

GEÇİCİ TEMİNAT: 293.250.00

İHALE TARİHİ: 14.10.2015

İHALE SAATİ: 16:30


MAH./KÖY: Kızık Köyü

MEVKİ: -

CİNSİ: Tarla

PAFTA: N30-b-21-a

ADA: 392

PARSEL: 1

YÜZÖLÇÜM (M2): 302.090,99

TAHMİNİ BEDEL: 1.813.000.00

GEÇİCİ TEMİNAT: 453.250.00

İHALE TARİHİ: 15.10.2015

İHALE SAATİ: 09:15


MAH./KÖY: Kurtderesi Köyü

MEVKİ: -

CİNSİ: Ham Toprak

PAFTA: N30-d2-IVB

ADA: -

PARSEL: 1326

YÜZÖLÇÜM (M2): 105.270,30

TAHMİNİ BEDEL: 790.000.00

GEÇİCİ TEMİNAT: 197.500.00

İHALE TARİHİ: 15.10.2015

İHALE SAATİ: 09:30


Karaman Defterdarlığından:


Aşağıda belirtilen 3 adet taşınmazın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Karaman Defterdarlığının 5'inci katında bulunan Milli Emlak Müdürü odasında İhale Komisyonunca, karşısında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

1 - Taşınmaz satışlarında ihale bedeli, istenilmesi halinde alıcıları tarafından peşin ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5'inci maddesine göre; ihale bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL üzerinde olması halinde, bedelin 1/4 ü peşin kalan kısma Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ayda 8 eşit taksitle ödemesi yapılabilecektir.

2 - İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminat Makbuzunu; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri banka teyit yazısı ile birlikte)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (ihaleden önce temin edilecektir)

c) Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

5 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

6 - Satışı yapılacak taşınmazın satış işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve her türlü harçtan müstesna olup (Tapu Müdürlüğünde devir işlemi sırasında alınacak döner sermaye ücretleri hariç), 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

7 - İşgalli taşınmazdan doğacak her türlü ihtilaf alıcısına aittir.

8 - Ortak girişim ve hisseli olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhale bilgileri, Karaman Defterdarlığı web sitesinden (http://www.karamandefterdarligi.gov.tr) ve Türkiye genelinde http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.