05 / 07 / 2022

Kat mülkiyetine geçişte kolaylık sağlanacak

Kat mülkiyetine geçişte kolaylık sağlanacak

Kat irtifakı kurulmuş yapılarda, kat mülkiyetine geçilmesini kolaylaştıran kanun tasarısı, yarın TBMM Adalet Komisyonunda görüşülecekAdalet Komisyonunun, "esas komisyon" olarak ele alacağı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının kısa süre içinde Genel Kurulda görüşülmesi ve Meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor. Tasarıya göre, kat irtifakı, "kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın", yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kanundaki şartlar uyarınca idarece kat mülkiyetine çevrilecek.

Kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelerde değişikliğe gidilen tasarıya göre, "her bağımsız bölümün arsa payı, kat, daire, iş bürosu gibi nevini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış "noter tasdikli liste" talep edilmeyecek. Anagayrimenkulün, "kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numaralarına" ilişkin bilgileri, mimari proje ile yapı kullanma izin belgesinde yer alacak.

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulmasında "birden çok yapılarda yerleşimleri gösteren vaziyet planı istenmesi" şartını kaldıran tasarıya göre, yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine kendiliğinden (resen) yapılacak.

2009 Kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 TL idari para cezası kaldırılacak. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki
yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idare tarafından tapu idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine kendiliğinden geçilecek.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, tasarının, kat mülkiyetine geçilmesini kolaylaştırdığını, 1000 TL idari para cezasını kaldırdığını belirterek, üzerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağını bilemediğini söyledi. (A.A)