Çukurova Balkon

Kayseri Belediyesi'nden 7 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Kayseri Belediyesi'nden 7 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu! Kayseri Belediyesi'nden 7 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsası 7 milyon TL bedel ile satışa çıkarıldı. 


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsası satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 7 milyon TL bedel isteniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Şeker mahallesi, 10662 ada, 1 parselde bulunan 1749,49 m2’lik, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.
1-İhale 03/04/2019 Çarşamba günü saat 14.20’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d-Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
e-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4-Son müracaat tarihi 03/04/2019 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.

Mevkii Ada Parsel Alanı(M2) Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama
Şeker 10662 1 1749,49 7.000.000,00-TL 210.000,00-TL Akary. ve Serv. İstasy.