Kayseri Sahabiye Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım ihalesi 6 Ağustos'ta!

Kayseri Sahabiye Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım ihalesi 6 Ağustos'ta! Kayseri Sahabiye Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım ihalesi 6 Ağustos'ta!

Kayseri Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki birinci etap ikinci kısımda A4 ve A5 blokların kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.


Kayseri Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki birinci etap ikinci kısımda A4 ve A5 blokların kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi 6 Ağustos 2019 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. İhalenin muhammen bedeli 66 milyon 121 bin 395 TL olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı-Kayseri İmar ve İnş. Tic. Anonim Şirketinden:

Madde 1.1- İhalenin Konusu yapım işinin niteliği,türü ve miktarı: Şirketimize ait aşağıda bilgileri verilen, SAHABİYE Mahallesi’nin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince “ Riskli Alan “ ilan edilmesine mukabil olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili bölgede gerçekleştireceği Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etap ikinci kısmına ait bölümünde yer alan 2 Blok inşaatın yapımı işidir. Bunlardan 1 Bloğu idare adına(A4 Blok: 68 Daire ve 13 Ticaret Yeri, Kapalı Otopark, Çevre Düzenlemesi) ile 1 Bloğu ise yüklenici adına (A5 Blok) KAT KARŞILIĞI ve Artırma ihale usulüyle yapılacaktır.

Madde 1.2- İhale konusu yapım işinin yapılacağı yer: Kocasinan/KAYSERİ
Madde 1.3- İhale konusu yapım işinin işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içinde yüklenici tarafından kendisine ait
binanın projeleri yapılarak idarenin onayına sunulacaktır. Yapı ruhsatı alındıktan sonra 5 iş günü içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Madde 1.4- İhale konusu yapım işinin süresi: Yer tesliminden itibaren 750 (Yediyüzelli) takvim günüdür.
Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve
saatte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda
istenilen belgelerle birlikte en geç, 06.08.2019 SALI günü, Saat 10.00’ye kadar ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Kayseri İmar
ve İnşaat Tic. A.Ş.- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 1. Kat 107 Nolu Oda Sahabiye Mah.MKP Bulvarı No:15 Kocasinan/KAYSERİ adresine
göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, Kapalı Teklif Usulü (Artırma)kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesidir.
Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nda,
mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 1000,00-TL (Bin Lira) olup, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kat 107 Nolu Odadan
ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.
Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek
gerçek veya tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, en az % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Kayseri İmar ve
İnşaat A.Ş. muhasebesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Girişimci Şubesi, ( TR 9300 0100 2274 4323 6433 5003) İban numaralı
şirketimiz hesabına, dekontta ihale bilgilerini belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine
katılmak istenilen işin bilgileri yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı ihale zarfı içerisine konulacaktır.
Madde 6- Ödeme Şekli:
6.1 Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, Yüklenicinin idareye yapmayı taahhüt ettiği A4 blok yapıldıkça seviye tespit oranının %10 eksiği
kadar(175,00m2 Ticaret alanı/ 1300,00m2 Konut alanı eksiğine göre) kendisine ait bağımsız bölümlerin inşaat alanına düşen payı verilir. Ancak yüklenici
kendisine ait olan A5 Blokun su basmanına kadar olan inşaatı, A4 Blokun inşaatı ile eş zamanlı olarak yapacaktır.
6.2 İstekli teklif mektubunda idareye vermeyi taahhüt ettiği bedeli, taahhüdün son dört ayında nakden dört eşit taksitte ödeyecektir.
Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1 Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.1.1 İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),
7.1.2 Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
7.1.3 Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.1.4 --
7.1.5 İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.1.6 Geçici Teminatın Kayseri İmar ve İnşaat A.Ş. muhasebesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka
dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.1.7 İhale dökümanı gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası istekli tarafından imza
edilmesi gerekmektedir.
7.1.8 İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname,
7.1.9 Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş
veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.
Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.
7.1.10 İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
7.1.11 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri
7.2 Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.2.1 Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.2.2 --
7.2.3 İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.2.4 Geçici Teminatın Kayseri İmar ve İnşaat A.Ş. muhasebesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka
dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.2.5 Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri (Aslı),
7.2.6 Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.
7.2.7 Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname,
7.2.8 Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),
7.2.9 Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti
ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)
7.2.10 Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),
7.2.11 İhale dökümanı gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden
yada yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,
7.2.12Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş
veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.
Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.
7.2.13 Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
7.3 Ortak Girişim Olması Halinde;
7.3.1 Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde
belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.
7.3.2 2019 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),
7.3.3 Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (7.1) ve (7.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerdir.
7.4 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.4.1 İsteklinin muhammen bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde
kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş
olması zorunludur. 
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
7.4.2 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını
gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri
sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren
cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın
inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama
yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin
gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci,
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya
bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili
merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda
belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
7.4.3 İş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun muhammen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım
işlerinin parasal tutarının ise muhammen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son
altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura
örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri
sunulur.
Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.
Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması
gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması
zorunludur.
Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi
tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan
ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.
7.5 İş Deneyim Belgeleri;
7.5.1 İsteklinin son 15 (on beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin en az % 80’i oranında
gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi
gösteren ve işin muhammen bedelinin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
7.5.2 Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek
Benzer İşlere Dair 11.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde yer alan B/III Grubu işler benzer iş deneyimi olarak kabul
edilecektir.
7.5.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık´tır. Mühendis ve mimarların mezuniyet
belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %
50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.
Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri
uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 120 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.