Kayseri'de 25.1 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Kayseri'de 25.1 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Kayseri Talas Belediyesi, Talas Harman Mahallesi'nde 25 milyon 156 bin 281 TL bedelle kat karşılığı inşaat işi ihale edecek. İhale 9 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.


Kayseri Talas Belediyesi Talas Harman Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat işi ihale edecek. İhalenin bedeli  25 milyon 156 bin 281 TL olarak belirlendi.  İhale 9 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Madde 1 - İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin inşaat yapım ihalesidir. 

MEVKİ :Harman Mahallesi  

ADA: 353 

PARSEL: 6

TOPLAM KONUT SAYISI: 130 

TOPLAM DÜKKAN SAYISI: 5

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ: 25 milyon 156 bin 281 TL

GEÇİCİ TEMİNAT: 745 bin 688.45 TL 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ :15:00

Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Talas Belediyesi, İhale Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 09/12/2020 Çarşamba günü, Saat 15.00'ye kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Fen İşleri Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3 - İhalenin Yapılış Sekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir.

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: ihale şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. Her bir iş için İhale dosya bedeli 300,00-TL (Üç yüz Lira) olup, Fen İşleri Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.

Madde 5 - İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, yüzde3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Bankası Talas Şubesi, (TR 04 0001 5001 5800 7299 8732 89) Iban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda 'Kat Karşılığı inşaat Yapım İşi' diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır. 

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır. 

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan istenilen Belgeler: 7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 
7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Asli), 
7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Asli),
7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır), 
7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 
7.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Asli). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı olacaktır.
 7.7-) 2886 Sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir. 
7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),
 7.9-)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti) a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri
 7.11-) Muhammen bedelin yüzde 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 3B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış is Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait iş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. 7.12-) isteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi. 
7 13-) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin yüzde10'undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu
 7-14-) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareve ibraz edilmesi 
7-15-)İlan  tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi
 7-16-) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: Is bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.