Kayseri'de 5.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kayseri'de 5.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa!Kayseri'de Kocasinan ve Melikgazi'de yer alan 2 arsa ihale ile satılıyor. Arsalar için ihale 12 Eylül'de gerçekleşecek...


Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Kocasinan ve Melikgazi'de yer alan "Serbest Katlı Konut Alanı" imarlı 2 arsasını ihale usulü ile satışa sunuyor. Arsaların ihalesi 12 Eylül'de yapılacak.


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


Kayseri


1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4 - Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL'nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4'ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

8 - Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

10 - İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/kayseri/internet adreslerinden öğrenilebilir.

İlan olunur.