Kayseri'de 7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kayseri'de 7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığı, Kayseri Mevlana Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 7 milyon TL bedelle satışa çıkardı.


Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığı, Kayseri Mevlana Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 7 milyon TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır. İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 26.08.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacaktır.
İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Kayseri

İhaleye katılacak isteklilerin;
A-) GERÇEK KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek
yoktur.)
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı
B-) TÜZEL KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için Ticari ikametgâh belgesi,
2-) Vergi Levhası
3-) Şirket ortaklarının/yöneticilerinin isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) ORTAK HÜKÜMLER
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (T.Vakıflar Bankası IBAN: TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89) (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
7-) Dosya alındı makbuzu
Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmaz hakkında mesai saatleri içinde Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.