02 / 07 / 2022

Kemer Çevre Ve Endüstriyel Atık Yönetimi Anonim Şirketi kuruldu!


Kemer Çevre Ve Endüstriyel Atık Yönetimi Anonim Şirketi bugün Pendik'te 500 bin TL sermaye bedeli ile Sarp     Yalçınkaya tarafından kuruldu. Kemer Çevre Ve Endüstriyel Atık Yönetimi Anonim Şirketi bugün Pendik'te 500 bin TL sermaye bedeli ile Sarp     Yalçınkaya tarafından kuruldu. 

Kemer Çevre Ve Endüstriyel Atık Yönetimi Anonim Şirketi konusu:
ATIK YÖNETİMİ 1-Her türlü atık yönetimi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. Organik, inorganik, yanabilen, yanmayan, zehirli, kimyasal atıklarla, petrol ve petrol türevleri atıklarının, rafineri atıklarının, evsel, endüstriyel, elektronik, hafriyat, yeşil ve organik atık ve özel atıklarla her nevi atıkların, yönetimi, ayrı ayrı veya birlikte toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşümü, geri kazanımı, bertarafı ile ilgili her türlü atık yönetimi ve bu faaliyetleri ile ilgili aktarma istasyonlarının, ara depolama, depolama ve düzenli depolama, bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi ile her türlü atığın zararsız hale getirilmesi ile ilgili olarak yakma, düzenli depolama ve her türlü bertaraf faaliyetlerinde bulunmak ve bertaraf süreci soncunda elektrik enerjisi üretmek ve gerekli lisans ve izinleri alarak satışını gerçekleştirmek. 2-Depolama ve/veya bertaraf faaliyetleri ve süreçleri çerçevesinde enerji üretimi, biogaz ve kompost gübre üretimi yapmak, bunlarla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesisleri kiralamak, devralmak, satın almak veya herhangi bir hukuki yöntem ile bu tesislerden yararlanmak, atık ve hurdalardan hammadde, yarı mamul ve mamul üretimi, satışı ile iştigal etmek. 3. Her türlü metal, (demir, bakır, pirinç, alüminyum, krom, teneke, sac levha, çinko, kurşun, döküm vb.) plastik, kauçuk, kağıt karton, ağaç, cam akü, lastik, kablo sanayi yağları pil vb. sanayii ve evlerde kullanılan maddelerin hurdalarının alım satımı, depolanmasını, taşınmasını ve her türlü ticaretini yapmak. 4. Her türlü hurdanın sanayiye ve ekonomiye geri dönüşümünün sağlanması amacı ile gerekli tesisler kurmak, çevreye zarar vermemek amacı ile kapalı ve açık alanlarda ayıklanmasını, istiflenmesini sağlamak gerekli olanların imhası için fırınlar kurmak, metallerin eritilmesi ve külçe haline getirilmesi için gerekli haddehaneler kurmak ve işletmek. Plastik ve kauçuk atıkların granül haline getirilmesi amacı ile tesis ve makineler kurmak, hammaddeye dönüştürerek alım satımını yapmak. 5. Kağıt, karton, plastik, cam, teneke, alüminyum kutu ve sair her türlü ambalaj atıklarının ve artıklarının ayrı ayrı veya birlikte toplanması, ara depolanması, ayrıştırılması, toplanan ve ayrıştırılan atıkların cinslerine göre tasnifi, geri dönüşümü ve geri kazanımlarını sağlamak,bununla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesislerden yararlanmak. 6. Tehlikeli atıkların, kimyasal atıkların, tıbbi atıkların taşınması, biriktirilmesi, depolanması, ayrıştırılması, bertaraf tesislerinin kurulması, geri kazanım işlerinin yapılması. 7. Her türlü elektronik atıklar, endüstriyel atıklar, röntgen atık suları, fotoğrafçılık atık suları gibi içerisinde kıymetli maden ihtiva eden atıklardan geri kazanım yoluyla altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenleri elde etmek, bu madenleri işlemek, külçe veya işlenmiş olarak satmak. 8. Her türlü evsel atık, ambalaj atığı, hurda malzemeleri, tehlikeli, tehlikesiz, kimyasal, radyoaktif ve tıbbi atıkları toplamak, taşımak aktarma istasyonları, ara depolar, nihai depolar, bertaraf tesisleri, ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım tesisleri kurmak, amaç ve konusu ile ilgili Bakanlık, ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından, Valiliklerden, Büyükşehir Belediyesi, Belediyelerden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki, ruhsat, çalışma izinleri almak, taşıma lisansları, ön lisans ve işletme lisansları ve ruhsatları almak, gerektiğinde yurtdışına atık ihracatı ve yurtdışından atık ithali konusunda izinler almak. 9. Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmek, bunlarla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesisleri kiralamak, devralmak, satın almak veya herhangi bir hukuki yöntem ile bu tesislerden yararlanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kendi ihtiyacı için kullanmak veya satmak ile iştigal etmek. 10. Geri dönüşüm, geri kazanım ve enerji üretimi işlemlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla araştırma geliştirme(AR­ GE) çalışmaları yapmak. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ortaklarla ortak girişim, konsorsiyum, lisans, teknoloji transferi, know-how sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, çerçeve sözleşmeleri ve bilumum sözleşmeler akdedip bu bağlamda iş birliktelikleri oluşturup faaliyetlerde bulunmak. Üniversiteler, bilim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çevre bilincinin geliştirilmesi için, seminerler, kongreler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak. 11. Yurt içinde ve dışında nakliye işleri yapmak ve yaptırmak, tehlikeli ve tıbbi atık nakliyesi yapmak, bu işler için gerekli ruhsat, belge, sertifika ve lisansları almak, kullanmak, nakliye işleri için gerekli araçları satın almak kiralamak, akaryakıt üretim noktalarından şirketin kendi depolarına ve şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile akaryakıt nakletmek. 12. Üzerlerinde kontrol tesis etmeksizin kurulmuş veya kurulacak olan elektrik dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 13. Kurulmuş veya kurulacak olan elektrik üretim tesisleri ile iştirak ilişkisi içine girmek, 14. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.