Kf1 Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kf1 Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Kf1 Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kf1 Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Fehmi Aslan imzasıyla kuruldu.


Kf1 Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Fehmi Aslan imzasıyla kuruldu. 


Kf1 Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde montaj,tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurtdışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. b-Mimari, şehircilik, restorasyon, iç mimari, dekorasyon, altyapı inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, elektrik mühendisliği, makina mühendisliği, projeler yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, proje yarışmalarına, proje ihalelerine, yurt içinde ve yurt dışında katılmak, bu işleri taahhüt etmek c-Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. d-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. e-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. f-Her türlü inşaat taahhüt işleri konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Şirket çalışma konuları ile ilgili olarak teknik yardım, lisans patent, imtiyaz, ihtira beratı Knowhow marka gibi maddi ve fikri hakları almak, satmak devretmek, temlik, terhin ve kiralamak işlemlerini yapabilir. Amaç ve konusunu gerçeklestirmek için gayri menkuller satın almak, satmak kiralamak kiraya vermek bina ve tesis inşa ettirmek . Sirket faaliyet konuları ile ilgili sosyal ve sınai tesis yatırımlarının yapılabilirliklerini araştırmak,projelendirmek, bizzat inşa etmek, kiraya vermek bu tesisleri donatarak işletebilir veya işlettirebilir. Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai işlemleri yapmak bu konularda kuruluş halinde veya kurulacak veya kurulmus ulunan tüzel ve gerçek bütün kisilerin yatırımlarına istirak edebilir. Sirket konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kisi ve kuruluşlara ortak olabilir. Şirket konusuna giren islerde hakiki veya hükmi şahısların, resmi daire ve mercilerin ihalelerine katılmak, teklifler vermek, teminatlar yatırmak, çekmek, sözleşmeler yapmak, taahhütlerde bulunmak. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak fabrika, imalathane ve ticarethaneler kurabilir. Şirket konularına giren mamul ham ve yardımcı madde, ambalaj malzemeleri ile sirket konularına giren ürünlerin imalatı ile ilgili makine ve tesislerin imalatını, ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapabilir, bu konularda taahhütlere girebilir. Şirket konusu ile ilgili gayri maddi mallar ile menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebileceği gibi üzerinde şirket aleyhine ipotek, rehin veya isletme rehini tesis edebilir ve/veya fek edebilir. Üçüncü gerçek yada tüzel kisiler lehine aynı veya sahsi teminat verebilir, kefil olabilir ve tüm bu is ve islemleri fek edebilir. Şirket çalısma konularına giren hususlarda yerli ve yabancı, tüzel ve gerçek kisilerle her seviyede is birliğinde bulanabilir. Bunların yurt içinde distribütörlüğünü veya mümesilliğini yapar, bunlarla ortaklıklar kurarak veya patent ve benzeri haklarını satın alarak veya kiralayarak imalatı ithalat ihracat ve dahili ticaretini yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve sahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerKf1 Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Adres; Merkez Mah.Selamet Sk.No:1/11 Kağıthane