Kiler GYO 2016 denetim raporunu yayınladı!

Kiler GYO 2016 denetim raporunu yayınladı!

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Kiler GYO 2016 denetim raporunu yayınladı.


Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Kiler GYO 2016 denetim raporunu yayınladı.


Kap Açıklaması:

Finansal tablolar hakkında bağımsız denetçi raporu Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Finansal tablolara ilişkin rapor

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") 31 Aralık 2016 tarihli ilişikteki finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetimin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu

Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız denetçinin sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, şartlı görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.


Şartlı görüşün dayanağı

Finansal tablolara ilişkin dipnot 2.2'de detayları ile açıklandığı üzere, Şirket'in Biskon Yapı A.Ş. ile birlikte adi ortaklık şeklinde kurmuş olduğu Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Biskon Yapı A.Ş. Bahçeşehir Projesi Ortak Girişimi ve Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Biskon Yapı A.Ş. Ortak Girişimi bulunmaktadır. Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 11 "Müşterek Anlaşmalar" standardı, anlaşmaya taraf olan işletmelerin müşterek anlaşmadaki payıyla ilgili varlıkları, borçları, hasılatı ve giderleri payı nispetinde konsolide (oransal konsolidasyon) etmesini gerektirmektedir. Ancak Şirket, söz konusu adi ortaklıkları, 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolara yansıtmamış ve oransal konsolidasyon muhasebesini uygulamamıştır. Söz konusu adi ortaklıkların oransal konsolidasyon yöntemiyle finansal tablolara yansıtılmamış olmasının, Şirket'in toplam kar veya zarar tablosuna bir etkisi bulunmayıp, varlıklar ve yükümlülükler toplamında fark yaratmaktadır. Ayrıca, söz konusu adi ortaklıkların finansal tabloları tarafımızca denetlenmemiştir.

Şartlı görüş

Görüşümüze göre, şartlı görüşün dayanağı paragrafında belirtilen hususun olası etkileri hariç olmak üzere, finansal tablolar, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Diğer husus

Şirket geçmiş dönemlerde maliyet bedeli ile muhasebeleştirdiği yatırım amaçlı gayrimenkullerini 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren gerçeğe uygun değerleri ile takip etmeye karar vermiştir. Söz konusu değer tespit çalışmaları SPK lisanslı bir değerleme firması tarafından gerçekleştirilmiş olup, muhasebe değişikliğinin finansal tablolar üzerindeki etkileri Not 2.5'te gösterilmiştir. Ayrıca cari dönem kar veya zarar tablosunda 89.160.000 TL gelir etkisi yaratan bu değerleme çalışmasında kullanılan önemli tahmin ve varsayımlar ise Not 2.7'de detayları ile açıklanmıştır.

İlişikte karşılaştırma amacıyla sunulan 31 Aralık 2015 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar başka bir denetim firması tarafından tam denetime tabii tutulmuştur. Söz konusu denetim kuruluşunu 29 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetim raporunda 31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolar üzerinde olumlu görüşe yer verilmiştir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 22 Şubat 2017 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak ? 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

3) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.


Dosya için tıklayın