Kiler GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Kiler GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi! Kiler GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Kiler GYO'nun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2020 tarihinde  düzenlendi. Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) olağan genel kurul sonuç bildirimi hakkında açıklama yaptı. 

Kiler GYO'nun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2020 gerçekleşti. 

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması,
6 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 399. maddesi uyarınca; 2020 yılında görevlendirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ile Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
11 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2019 yılında ve 2020 yılında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - İhtilaflı işlerin görüşülmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
16 - Dilek ve temenniler, kapanış.