23 / 09 / 2023

Kılıçoğulları Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri Ve Halı Kaplama İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kılıçoğulları Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri Ve Halı Kaplama İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi Beykoz'da Ali Kılıç tarafından kuruldu.Kılıçoğulları Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri Ve Halı Kaplama İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi Beykoz'da Ali Kılıç tarafından kuruldu.

Kılıçoğulları Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri Ve Halı Kaplama İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Şirket konusu ile ilgili her türlü parke ve yer döşeme malzemelerinin, süpürgelik, laminat ve diğer ahşap malzemelerinin imalatını, toptan ve perakende alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 2. Şirket konusu ile ilgili her türlü zemin kaplama işleri, parke, laminat, izolasyon ve kaplama işleri yapmak, 3. Şirket konusu ile ilgili her türlü parke ve yer döşeme işleri için teçhizat, makine, alet ve edavat ve malzemelerinin, alımını, satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak, 4. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işleri, ticarethane inşaatnı yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve aralar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 5 Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, işyeri, hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemesi ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 6.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kuruluşları tarafından kapalı zarf, acık arttırma, ekstilme, teklif alma ve pazarlık usülü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların inşaat işlerini anahtar teslim taahhüt etmek. 7.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idereler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 8. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 9.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 10.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 11.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 12.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmetler grupları oluşturmak ve işletmek. B.Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemleri yapabilir; 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6.Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
 

Geri Dön