Kira sertifikaları, ihraç tahvillerle aynı vergiye tabi olacak!

Kira sertifikaları, ihraç tahvillerle aynı vergiye tabi olacak!

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 10 vergi alınacak. Vergi oranı, vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirler için yüzd

Kira sertifikaları (sukuk) özel sektörün yurt dışına ihraç ettiği tahvillerle aynı vergileme esaslarına tabi olacak. Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Torba Kanunda altyapısı oluşturulan kira sertifikalarının (sukuk) vergi oranları belirlendi.

Düzenlemede tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizler ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, vergileme bakımından aynı kapsamda değerlendirildi.

Bu çerçevede, tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 10 vergi alınacak. Vergi oranı, vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirler için yüzde 7, vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirler için yüzde 3, vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirler için de yüzde 0 (sıfır) olacak.

Bunların dışında kalan kira sertifikalarında ise sözkonusu oran, yüzde 10 olarak uygulanacak.

Kararname uyarınca yurt içinde TL cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden yüzde 1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisi alınacak.

Yurt içinde TL cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar da aynı oranda vergiye tabi tutulacak.

KİRA SERTİFİKALARI

Kira sertifikası, özel sektör şirketlerinin bir "Varlık Kiralama Şirketi" aracılığıyla ve devret-kirala-devral yöntemiyle, mülkiyetlerindeki veya kiralamak suretiyle devralacakları varlıkları kullanarak, finansman sağlamalarına imkan veren bir enstrüman özelliği taşıyor.

Varlık Kiralama Şirketleri, kaynak kuruluştan devraldıkları varlıkların finansmanı için kira sertifikası ihraç ediyor, ihraç edilen kira sertifikalarına ait dönemsel ödemeler de kaynak kuruluştan alınan dönemsel kira ödemeleri ile karşılanıyor. Vade sonunda varlığın kaynak şirkete devri karşılığında alınan para, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılmak suretiyle kira sertifikalarının itfası gerçekleştiriliyor. 6111 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, menkul sermaye iradı sayıldı. Vergi uygulaması bakımından da her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ile aynı esaslara göre vergilendirileceği hükme bağlandı.

AA