02 / 07 / 2022

Kırıkkale'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesi!

Kırıkkale'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesi!

Kırıkkale ili, Merkez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi, Kırıkkale Belediyesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale ve Sözleşme Yönetmeliğine göre ihale edilecek. İsteklinin cirosunun 10 milyon TL’den az olmaması gerekiyor.Kırıkkale ili, Merkez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi, Kırıkkale Belediyesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale ve Sözleşme Yönetmeliğine göre ihale edilecek. 

İhale, Kırıkkale Belediyesi Yenidoğan Mahallesi Belediye Hizmet Binası 3. kat İhale Toplantı Salonunda 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale Belediyesi Yenidoğan Mahallesi Belediye Hizmet Binası 3. kat İhale Toplantı Salonu Merkez/ Kırıkkale adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İlk oturumdaki değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir.

‘’Kırıkkale ili, Merkez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’’ ihalesi ile ihale sonucunda düzenlenecek olan sözleşme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

İhale, ‘’Kırıkkale Belediyesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale ve Sözleşme Yönetmeliği’’ kapsamında, ‘’Açık İhale Usulü’’ ile Kapalı Zarf Teklif Alma (1. oturum) ve pazarlık- açık artırma (2. oturum) olarak iki oturum halinde iki ayrı günde yapılacaktır.

1-İdarenin
a) Adresi : Kırıkkale Belediyesi Yenidoğan Mah. Belediye Cad. No:1 Merkez / KIRIKKALE
b) Telefon numarası : 0318 224 27 70
c) Faks numarası 0318 224 28 16

2- İhale konusu arsa satış karşılığı gelir paylaşım işinin;
a) Niteliği, türü ve miktarı:

İli: Kırıkkale
İlçesi: Merkez    
Mahallesi: Fabrikalar (1.kısım)
Ada No: 5322
Parsel No: 3
Fonksiyonu: Ticaret + Konut Alanı
Arsa Alanı (m2): 11.548 m2
Emsal: 2,5
Yençok: 42,50 m

b) Yapılacağı yer : Kırıkkale İli Fabrikalar( 1. kısım) Mahallesi’nde 11548 m2 Büyüklüğündeki 5322 Ada 3 Parsel
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 900 takvim günüdür.

3- İhalenin 1. oturumu
a) Yapılacağı yer : Kırıkkale Belediyesi Yenidoğan Mahallesi Belediye Hizmet Binası 3. kat İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 10.09.2020 Perşembe – Saat 14.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.6. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
4.1.9. Yabancı gerçek veya tüzel kişi istekliler tek başlarına veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye katılamazlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de oluşturacakları ‘’Yerli Tüzel Kişilik’’ olarak ihaleye katılabilirler.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun 10.000.000 TL’den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarın 5.000.000
TL’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; Bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerde yeterlik kriterinin ortaklardan herhangi biri tarafından karşılanması yeterlidir.
4.4. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.4.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren aşağıdaki belgeler;
Kamu veya özel sektörde ve tek bir sözleşme kapsamında veya kendisine ait tek bir iş kapsamında, en az toplam 15.000 m2 komple bina inşaatını tamamladığını veya denetlediğini veya yönettiğini gösteren İş Deneyim Belgesi’ nin (İş Bitirme, İş Durum, İş Denetleme, İş Yönetme) veya ilgili Belediyesinden alınmış ilgili belgeler (yapı kullanma izin belgesi),
4.4.2. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin yüzde 70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Ortakların toplam yeterlikleri, asgari yeterlik koşulunun altında olamaz.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve KDV dahil 2.000,00 TL (İki Bin Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale Belediyesi Yenidoğan Mahallesi Belediye Hizmet Binası, 6. Kat, Plan ve Proje Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.
5.1.1. İhale dokümanını satın almak isteyen istekli görevlilerinin kendilerine verilecek olan ‘’ihale teslim tutanağı’’ nı tam olarak ve okunabilir bir şekilde doldurmaları zorunludur. Bu tutanakta yazılması istenen isteklinin ticaret unvanı, adresi, telefonu, faksı, irtibat kurulacak yetkilisinin vergi numarası gibi bilgileri, isteklilerin görevlileri tarafından bilinmesi gerekmektedir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale Belediyesi Yenidoğan Mahallesi Belediye Hizmet Binası 3. kat İhale Toplantı Salonu Merkez/ KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İlk oturumdaki değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir.
7. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin (ASKSTG)’ nin yüzde 2’ sidir. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (ASKSTG)’ nin yüzde 4’ üdür. Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir.
8. Teklifler teklif alma şartnamesinin ilgili maddelerine göre hazırlanacak, alınacak ve değerlendirilecek olup şartnameye aykırı olan veya herhangi bir şart içeren teklifler kabul edilmeyecektir.
9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi her aşamasında iptal etmekte serbesttir.
10. Bu ihale uluslararası bir ihale değildir.