Kocaeli'de Nuray Konut Yapı Kooperatifi'nde icradan 2.1 milyon TL'ye bina!

Kocaeli'de Nuray Konut Yapı Kooperatifi'nde icradan 2.1 milyon TL'ye bina!T.C. Merkez/Kocaeli 1. İcra Dairesi, Kocaeli ili İzmit ilçesi Yenidoğan mahallesindeki SS. Nuray Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 6 katlı binayı 2 milyon 185 bin 407 TL'den satışa çıkardı. Satış, 16 Nisan 2012 Pazartesi 10:00-10:10 saatleri arasında yapılacak


 

Verilen ilan şöyle;   T.C. MERKEZ / KOCAELİ 1. İCRA DAİRESİ Örnek No: 64     2007/8933 ESAS TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:   Taşınmazın Bilgileri Taşınmazın Adresi Taşınmazın Yüzölçümü Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli ili izmit ilçesi Yenidoğan mah.3908 ada 1 Parsel sayılı 1057,00 m2 Taşınmaz : Yenidoğan Serdar mah. Güner sk. İzmit Kocaeli S S.Nuray Konut Yapı Kooperatifi : 1057,00 m2 İzmit Belediyesi sınırları içinde kalan taşınmaz 1 nolu parseldeki arsa ve üzerindeki binadır. Parsel üzerinde yaklaşık 15 yıl önce inşa edilen, taban alanı yaklaşık 480 m2, normal kat alanları yaklaşık 550 m2 olan, Ruhsatsız ve İskansız olduğu anlaşılan Zemin kat + 5 normal katlı toplam 6 katlı betonarme karkas bina bulunmaktadır. Bina hakkında; İzmit Belediye Encümeninin 12.03.1997 tarih ve 734 sayılı karan ile 3194 sayılı İmar Yasası' mn 32. maddesi gereğince yıkım kararı vardır. Zemin katta müştemilat, ortak alanlar, 1 adet dükkan - normal katlarda da her katta 4 er adet mesken olup, kat irtifakı kurulmamıştır.Bina yaklaşık 15 senelik olup, doğalgaz kaloriferlidir. İmar Durumu Takdir Olunan Kıymeti KDV Oranı 1. Satış Günü 2. Satış Günü : Konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam, 3 kat müsadeli, ön yoldan 3 m ,Yan bahçe mesafesi 3 m TAKS 0,40-KAKS 1,20 olmak şartı bulunmaktadır. : 2.185.407,00 TL (Arsa Değeri 634.200,00,-TL.) (Bina Değeri 1.551.207,00,-TL.) :% 18 : 16/04/2011 Pazartesi 10:00 -10:10 saatleri arasında : 26/04/2011 Perşembe 10:00 -10:10 saatleri arasında Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartları: 1- Satış yukarıda belirtileri gün ve saatte KOCAELİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ" nde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 mı riiçhanı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet şortunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın rahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rücham olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. Tellaliye resmi ve birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/8933 esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. B.: 16042 www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!