Konya Karatay'da 3.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Konya Karatay'da 3.5 milyon TL'ye satılık arsa! Konya Karatay'da 3.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Konya Karatay Belediyesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi'ndeki arsasını ihale usulü ile satıyor. İhale 18 Ekim'de gerçekleşecek..


Karatay Belediye Başkanlığı tarafından Mezbaha (Fetih) Mahallesi'nde yer alan arsa ihale usulü ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 3.5 milyon TL olarak belirlenen arsa için ihale 18 Ekim Çarşamba günü saat 15:00’de belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacak.


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtı ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 18.10.2017 Çarşamba günü saat 15:00’de belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Arsa bedeli; %25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıştan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A - Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir)

B - İç zarf

a) Teklif mektubu

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.