Konya Meram'da 3 milyon TL'ye satılık dükkan!

Konya Meram'da 3 milyon TL'ye satılık dükkan! Konya Meram'da 3 milyon TL'ye satılık dükkan!

Konya İli Meram Belediyesi, Büyükkovanağzı Mahallesi'ndeki 342 metrekare büyüklüğündeki dükkanı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon TL olarak belirlendi.Konya İli Meram Belediyesi, Büyükkovanağzı Mahallesi'ndeki 342 metrekare büyüklüğündeki dükkanı 3 milyon TL'ye satıyor. Taşınmazın ihalesi, 23 Ağustos'ta gerçekleşecek.Konya İli Meram Belediyesinden:


Büyükkovanağzı Mahallesi 37361 ada 6 parselde Zemin kat 7 nolu bağımsız nolu (Zemin Kat: 342,00 m² Bodrum Kat: 120,00 m²) depolu dükkan mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait 3.000.000,00 TL. muhammen bedelli 90.000,00 TL. geçici teminatlı taşınmazın, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)


Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 250,00 TL. bedel karşılığında temin edilebilir.


İhale 23/08/2017 Çarşamba günü saat 15.30’da Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.


İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1 - Teklif Mektubu,


2 - Geçici teminat,


3 - Tebligat için adres beyanı,


4 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,


5 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,


6 - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),


7 - Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi,


8 - Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a. Noter tasdikli imza sirküleri,

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.


9 - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi olup,

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.


TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 23/08/2017 Çarşamba günü Saat: 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.


Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.


ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin yüzde 40’ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin teminat peşin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 10 eşit taksitte ödenecektir.


DİĞER HUSUSLAR:

Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.