Konya Selçuklu Belediyesi'nden 98 milyon TL'ye satılık arsa!

Konya Selçuklu Belediyesi'nden 98 milyon TL'ye satılık arsa!Selçuklu Belediye Başkanlığı, Selçuklu Hocacihan'da bulunan arsayı satışa çıkardı. Konut imarlı arsanın satış bedeli 98 milyon TL olarak belirlendi. İhalesi 5 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşecek.


Selçuklu Belediye Başkanlığı, Selçuklu Hocacihan'da bulunan arsayı satışa çıkardı. Konut imarlı arsanın satış bedeli 98 milyon TL olarak belirlendi. İhalesi 5 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşecek.


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR


Selçuklu Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2 - İhale 05/05/2016 Perşembe günü saat 14:00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedelinin peşinatı ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağı listede belirtildiği şekilde ödenecektir.

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu süresiz ve limit içi

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu süresiz ve limit içi

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2016 yılı-Tüzel kişi )

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

Bu iç zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 05/05/2016 günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.


No:1

Mahalle:HOCACİHAN

Pafta:19 İ 1 (M28)

Ada:42480

Parsel:5

Metrekaresi:117.886,83

Geçici Teminat (TL):2.940.000,00

Muhammen Bedel (TL):98.000.000,00

Niteliği:ARSA

İmar Durumu:E=1.15 Max Taks:0.40 Konut Alanı

Mevkii:Hocacihan

Ödeme Şekli:1 Peşin + 23 Taksit