Konya Selçuklu'da 11.9 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Konya Selçuklu'da 11.9 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!Konya İli Selçuklu Belediye Başkanlığı, Konya Selçuklu'da yer alan 2 adet gayrimenkulü 11 milyon 950 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Konya İli Selçuklu Belediye Başkanlığı, Konya Selçuklu'da yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 11 milyon 950 bin TL olarak belirlendi.

ARSA SATIŞ İHALELERİ YAPILACAKTIR
Konya İli Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2. İhale 04/11/2021 Perşembe günü listede belirtilen saatte Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3. Satış bedelinin ilk taksiti ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup toplam taksit miktarı listede belirtilmiştir.
4. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücretleri (noter onaylı) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir. K.D.V. den muaftır.
5. Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.
A) İç Zarf:
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER
İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
B) Dış Zarf:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Konya Selçuklu

Gerçek kişi olması halinde:
a) İç zarf
b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
d)Noter tasdikli imza beyannamesi
e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge 
Tüzel kişi olması halinde:
a) İç zarf
b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
f) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
g) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2021 yılı-Tüzel kişi )
C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel
kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
D) Dış zarfın kapatılması:
İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın
üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
6-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 03/11/2021 günü saat 17.00’ye kadar Yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

Konya Selçuklu