Konya'da 18.2 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!

Konya'da 18.2 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı, Konya'da yer alan 5 adet gayrimenkulü 18 milyon 200 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı, Konya'da yer alan 5 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 18 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı 1. 2.
ve 5. sıradaki gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile
diğer gayrimenkuller açık teklif usulü ile satılacaktır.
2- İhale 24.02.2021 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Encümenince, Encümen
toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye gireceklerin en geç 24.02.2021 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici
teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine
geçen belgeler ile 8. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz
etmeleri gerekmektedir.
4- Gayrimenkullerin bedelleri;
a) Satılacak gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde sözleşme tarihinde % 25’i
peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 12 ay eşit aralıklı taksit
halinde ödenecek olup, satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4/p maddesi gereği
KDV’den muaftır.
5- Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli üzerinden %10 peşin
ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen
bedelin altına düşemez.

Konya

6- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A. Dış zarf
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen
belgelerin verilmesi gerekir.) 
B. İç zarf
a) Teklif mektubu.
7- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:30’a
kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde
olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
8- Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına
dair belge,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi
gerekir.)
9- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
10- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Konya

Konya Karapınar Meke Küçük Sanayi Sitesi'nde 171 iş yeri yapılacak!