Çukurova Balkon

Kooperatiflerin gayrimenkul tasarrufları!

Kooperatiflerin gayrimenkul tasarrufları! Kooperatiflerin gayrimenkul tasarrufları!

Şükrü Kızılot Hürses Gazetesi' ndeki bugünki köşesinde Kooperatiflerin gayrimenkul tasarrufları konusunu kaleme aldı. Gayrimenkulün yerinin ve azami fiyatını belirleme yetkisi kooperatif genel kurulunun yetkisi altındadır...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirleme yetkisi kooperatif genel kurulunun yetkisi altındadır (KK Md. 42). 

Genel kurul bu yetkisini devir ve terk edemez. 

Öte yandan, kooperatiflerce alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılması şarttır. Alınacak gayrimenkulün kooperatifin amacına uygun olması gerekir (KK Md. 59). 

Bu nedenle, kooperatif temsilcilerince taşınmaz mal alımı, satımı veya satış vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhi için talepte bulunulması halinde, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca ticaret sicil memurluğundan alınıp ibraz edilen yetki belgesinde; a) Kooperatifi kimlerin temsil edeceğine, b) Genel kurulca; hangi il, ilçe veya yöre sınırları içerisinde, azami hangi fiyatla taşınmaz mal satın alınabileceği ya da kooperatifin kayden maliki bulunduğu hangi taşınmaz malı hangi fiyatla satabileceği ile alım veya satımda takip edilecek usul konusunda kooperatif yönetim kuruluna yetki verildiğine ilişkin bilgilerin olup olmadığının araştırılması, bu bilgilerin bulunması halinde talebin karşılanması gerekir. 

Yetki belgesinde, genel kurulca alınmış karardan bahsedilmemesi halinde ise, noterden tasdikli genel kurul kararına istinaden talebin karşılanması, aksi halde reddi gerekmektedir. 

KOOPERATİFLERİN MUAF OLDUĞU HARÇLAR VE VERGİLER Kooperatifler Kanunu'nun 93. maddesine göre; kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler birliği, ortakların temlik edecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harcından muaftır (üst kuruluşlara girilmemişse muaf olamaz). 

Ayrıca, yapı kooperatiflerinde ferdileşme için Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin 15. pozisyonuna göre binde 1.98 oranında harç, ortaklara dağıtılan her bağımsız bölümün beyan edilen değeri üzerinden lehine işlem yapılan kooperatif üyeleri adına (onları temsil eden kooperatif yetkililerinden) tahsil edilir. 


Şükrü Kızılot/ Hürses Gazetesi