Kütahya Belediyesi tesis yaptıracak, 25 yıllığına ayda 2500 TL'den kiralayacak!

Kütahya Belediyesi tesis yaptıracak, 25 yıllığına ayda 2500 TL'den kiralayacak! Kütahya Belediyesi tesis yaptıracak, 25 yıllığına ayda 2500 TL'den kiralayacak!

Kütahya Belediyesi tesis yaptıracak, 25 yıllığına ayda 2500 TL'den kiralayacak. İhale, 26 Haziran Salı günü saat 14:30'da yapılacak

İlan şöyle;


İLAN

KÜTAHYA BELEDİYESİNDEN


1-Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz, merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 15 parselde kayıtlı bulunan alanda Yap-İşlet-Devret modeli ile yapımı ve -25- yıllığına işletmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.


2-İhale 26.06.2012 Salı günü saat 14.30' da Belediyemizde toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.


3-Arttırıma konu olan aylık muhammen bedeli: 2.500,00.-TL, dir. (inşaat süresince -24 ay- aylık kira bedeli: 50,00.-TL./Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, isteklinin teklif ettiği kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca alınacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)

İhaleye katılacak olanlar:


a.Geçici Teminat olarak: 9.000,00.-TL. (Yer tesliminden sonra iade edilecektir.)

b.Özel Geçici Teminat olarak: 50.000,00.-TL. (işin kesin kabulünden sonra iade edilecektir.) yatırılacaktır.


4-İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):

a.Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b.Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

d.Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e.Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.' dan son ûç (3) ay içinde alınmış belge,

(0 Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f.İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

g.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

h.Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsu (2012 yılı)

i,Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

j.Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,


5-ihaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 26.06,2012 tarihinde saat 14.15' e kadar Yazı İşleri Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır. Posta, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


-Daha fazla bilgi almak ve şartnamesini görmek isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna müracaatları ilan olunur.


BN:36890


İlan için tıklayın