Kütahya Defterdarlığı 2 arsayı 4.3 milyon TL'ye satıyor!

Kütahya Defterdarlığı 2 arsayı 4.3 milyon TL'ye satıyor!

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü; Altıntaş ilçesindeki 2 arsayı satıyor. Arsalardan biri 1 milyon 610 bin TL diğeri ise 2 milyon 712 bin TL. İhaleleri 7 Mart'ta yapılacak...Söz konusu ihale ilanı şu şekilde;

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değelendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3'üncü maddesi ve 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

Satışa sunulan taşınmazlar aşağıdaki gibi;

1- Altıntaş ilçesi, Erenköy Köyü, 125 ada, 5 parsel numarasındaki 267.800,000 metrekarelik boş alan. İmarsız olan alanın bedeli yaklaışık 1 milyon 610 bin TL.

2- Altıntaş ilçesi, Erenköy Köyü, 125 ada, 46 parsel numarasındaki 678.800,000 metrekarelik boş alan. İmarsız olan alanın bedeli yaklaışık 2 milyon 712 bin TL.

Söz konusu arsaların ihaleleri 7 Mart 2011 günü saat 14.00'da yapılacak.

Teşvikten yararlanma şartları:
            1- Hazine Müsteşarlığından yatırım türüne göre alınacak yatırım teşvik belgesi veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,
            2- İrtifak hakkına konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki İdarelerce takdir edilecek rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan,
            3- Toplam sabit yatırım tutarı 500.000.-TL'sından (beşyüzbin TL) az olmayan
            4- Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,
            5- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
            6- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000.-TL'yi (onmilyon TL) aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,
            7- Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki hudutları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartını taşıyan, Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi Müdürlüğünden alınacak yazıyı başvurusuna ekleyen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
            8- Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları bu teşvikten yararlanamaz.
            9- Taşınmazlar için ilgili İdarelerce imar planı yapıldığı takdirde imar planında ayrıldığı amaç dışındaki yatırım talepleri kabul edilmeyeceği gibi taşınmazlardan herhangi biri, bir kamu kuruluşu tarafından kamu yararı amacına  ayrıldığı takdirde bu taşınmaz için yatırım talepleri reddedilecektir.
Başvuru şekli:
            1- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Ek-1'inde yer alan talep formunun ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunun doldurularak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgelerin, son başvuru tarih ve saatine kadar Kütahya Defterdarlığı Hizmet Binasının 5. katında bulunan Uzlaşma Salonunda toplanacak olan Komisyon Başkanlığına kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
            2- Başvuru öncesinde Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 2.000.-TL (ikibin TL) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun diğer belgelerle birlikte kapalı zarf içinde Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
            3- İrtifak hakkı tesis edilecek olan taşınmazlardan imar planı içerisinde bulunmayanlarının, yatırımcı tarafından imar planları ile imar uygulamalarının, yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.
            4- İrtifak Hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.
            5- Taşınmazlar üzerinde kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması zorunludur.
            6- Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracakları gibi taleplerini posta (PTT) yolu ile yapabilirler. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
            7- Yukarıdaki taşınmazlar için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14. maddesine istinaden kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir.
            8- İmar planında ayrıldığı amaç dışında talep edilen taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmeyecek veya kullanma izni verilmeyecektir.
            9- İlanın 2. sırasında yer alan taşınmazın üzerinde EÜAŞ'a (Elektrik Üretim A.Ş.) ait 2 (iki) adet yüksek gerilim enerji nakil hattı bulunmaktadır.
            10- Ayrıca irtifak hakkı tesisine ilişkin bütün bilgiler, www.kutahyadefterdarligi.gov.tr ile www.milliemlak.gov.tr adresinden veya Altıntaş Malmüdürlüğünün (0273112549) numaralı telefonundan alınabilir.
İLAN OLUNUR