Kütahya Merkez'de 5 milyon 596 bin TL'ye satılık iki adet arsa!

Kütahya Merkez'de 5 milyon 596 bin TL'ye satılık iki adet arsa!Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Kütahya Merkez'de hazineye ait olan Hacıazizler Mahallesi'ndeki arsayı 1 milyon 749 bin TL tahmini bedelle, Yenibosna Mahallesi'ndeki arsayı 3 milyon 847 bin 307 TL tahmini bedelle ihale edecek...Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Kütahya Merkez'de hazineye ait olan Hacıazizler Mahallesi'ndeki 6.994,00 metrekare yüzölçümlü arsayı 1 milyon 749 bin TL tahmini bedelle 19 Ağustos 2014 tarihinde saat 11:50'de; Yenibosna Mahallesi'ndeki 11.747,50 metrekare yüzölçümlü arsayı 3 milyon 847 bin 307 TL tahmini bedelle 20 Ağustos 2014 tarihinde saat 13:40'da ihale edecek.


İhale ilanı;


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR


Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


Kütahya İli, Merkez İlçede Mülkiyeti Hazineye ait; Hacıazizler Mahallesinde bulunan 2618 ada, 545 parsel numaralı 6.994,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, imarlı taşınmazın muhammen bedeli 1.749.000,00 TL, geçici teminat miktarı 349.800,00 TL olarak 19/08/2014 tarihinde saat 11:50’de; Yenibosna Mahallesinde bulunan 1 pafta, 533 parsel numaralı, 11.747,50 m² yüzölçümlü, ham toprak vasıflı, imar planında kısmen yol, kısmen pasif yeşil alan, kısmen sanayi alanı olan taşınmaz muhammen bedeli 3.847.307,00 TL, geçici teminat miktarı 769.461,40 TL olarak 20/08/2014 tarihinde saat 13:40’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Defterdarlığı hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,  İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.


İhale ilanı için tıklayın


Gülcihan YELKENCİ / Emlakkulisi.com