Langa Turkey Enerji Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Langa Turkey Enerji Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Langa Turkey Enerji Yatırım Anonim Şirketi, 50 bin TL sermaye ile 27 Ekim'de İstanbul İl'i, Şişli, Büyükdere Caddesi, İstanbul İmar İş Merkezi 'nde kuruldu.


Langa Turkey Enerji Yatırım Anonim Şirketi, 50 bin TL sermaye ile 27 Ekim'de İstanbul İl'i, Şişli, Büyükdere Caddesi, İstanbul İmar İş Merkezi'nde kuruldu.  


Langa Turkey Enerji Yatırım Anonim Şirketi iş konusu; Yürürlükteki ithalat, ihracat rejimleri ve konuyla ilgili diğer mevzuatlara riayet etmek kaydıyla, yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili tesis, proje, model ve sistemler geliştirmek ve yürütmek olup detayı aşağıdaki gibidir: A)Hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biokütle, dalga ve hidrojen enerjisi gibi her türlü yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili proje, model ve sistem geliştirmek, B)Hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biokütle, dalga ve hidrojen enerjisi gibi her türlü yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili tesisler kurmak,  C)Her türlü yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili olarak her türlü panel, fotovoltaik enerji sistemleri, türbin, ürün ve cihazları tasarlamak, ilgili ürünlerin kurulumunu, alımını, satımını, üretimini, toptan satışını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını yapmak,   D)Konusu ile ilgili olarak her türlü lisans, sertifika gibi her türlü resmi belgeyi almak,  E)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde, kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi için gerekli üretim tesislerini kurmak,   F)Konusu ile ilgili olarak oluşturulmuş ve oluşturulacak projelere yatırım yapmak, projeleri yürütmek ve yürütülmesine aracılık etmek, G)Faaliyetlerine paralel işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortak şirket kurmak, ortak girişimde bulunmak, faaliyetlerine paralel işler yapan mevcut ve yeni kurulacak olan ticari kurumları devralmak, iştirak etmek ve aracılık yapmamak kaydı ile iştirakleri devir ve ferağ etmek, H)Her türlü yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili etüd, Ar-Ge,  eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,   İ)Konusu ile ilgili her türlü hammadde ve malzeme, makine, cihaz, alet ve edevatlar ile bunların yedek parçaları, aksesuarları, sarf maddelerinin alımı, satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve kiralanmasını yapmak, J)Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler ve bayilikler almak ve vermek, şubeler kurmak ve mağazalar açmak, komisyoncular tayin etmek, konusuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket kişi ve müesseselerle ortaklık ve işbirliği ve sözleşmeler yapmak, bunların mümessilliklerini almak, K)Konusu ile ilgili her türlü makinelerinin, alet ve edevatların, bunlara ait her türlü yedek parçalarının alımı, satımı, imalatı, ithali, ihracı, pazarlama ve kiralanmasını yapmak, L-Ürünlerini kullanan üretim sistemlerinin montaj ve bakımlarını yapmak, bu amaçla bakım atölyeleri ve teknik servisler ve ekipler kurmak ve bunlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek, M)Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili olarak mühendislik, danışmanlık, müşavirlik, proje ve taahhüt işleri yapmak, N)Konusu ile ilgili her türlü komple veya kısmi fabrikaların veya kısımlarının, ekipmanların ve tesislerin, kurulumunu ve inşaatını yapmak veya başkalarına yaptırmak, O)Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler ve bayilikler almak ve vermek, komisyoncular tayin etmek, konusuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket kişi ve müesseselerle ortaklık ve işbirliği ve sözleşmeler yapmak, bunların mümessilliklerini almak, P-Konusu ile ilgili depoculuk, soğuk hava depoculuğu, özel antrepoculuk yapmak, kiralamak, kiraya vermek veya satın almak,  Q)Şirketin işletmeleri ile ilgili personel yetiştiren kurumlarla işbirliği yaparak, gerekirse eğitim merkezleri kurmak ve konusu ile ilgili paneller ve sergilere katılmak. R)Konusu ile ilgili ürünlerinin tanıtımı amacıyla sunumlar yapmak,   S)Şirket bu amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. 1 Şirketin amaç ve konusunugerçekleştirebilmek için, konusu ile ilgili olarak özel ve resmi kuruluşlarca açılmış ve açılacak olan ihalelere katılmak ve bu konularda ihale düzenlemek, 2.Şirketin amacına uygun olarak Ar-Ge, proje üretme ve geliştirme amacıyla her türlü özel ve kamu kuruluşlarından hibe, teşvik ve benzeri yardımları almak,3.Şirket amacına uygun olarak ve kendi ihtiyacı için yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik yapmak, ilgili emtianın depolanmasını ve ambarlanmasını yapmak, 4.Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar (krediler) akdetmek, teşvik ve benzeri krediler temin etmek, emval ve kefalet kredileri ile emtia, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin etmek, bütün hakları iktisap etmek ve borçları ilzam etmek ve her türlü tahvil ihraç etmek, 5.Şirketin amacını geçekleştirmek için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, 6. Şirketin faaliyetlerine paralel işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurmak, veya bunları devralmak, ortak girişimde bulunmak, mevcut ticari kurumlara iştirak etmek ve aracılık yapmamak kaydı ile iştirakleri devir ve ferağ etmek, 7.Şirket bu faaliyetler çerçevesinde gerekli gördüğü takdirde gayrimenkul satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.


Langa Turkey Enerji Yatırım Anonim Şirketi adres: Şişli, Büyükdere Caddesi, İstanbul İmar İş Merkezi No:48/3 Oda No:1