01 / 10 / 2022

Lavi Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kuruldu!


Lavi Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ataşehir’de Safinur Bursal tarafından kuruldu.Lavi Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ataşehir’de Safinur Bursal tarafından kuruldu.

Lavi Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketin Konusu:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 7. Her türlü mimarlık hizmetleri mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, proje ve uygulamalarını yapmak. 8. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 9. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapmak. 10. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapmak. 11. Şirket konusu ile ilgili alanlarda beceri kazanmak maksadıyla atölyeler kurabilir işletebilir. Bu atölyelerde eğitim danışmanlık hizmeti verebilir. 12. Şirket konusu ile ilgili yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir. 13. Şirket konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site apartman yönetim hizmetlerini yapabilir. 14. Şirket yatırım yönetim ve iş geliştirme konuları ile ekonomik ve teknik konularda genel ve özel araştırma çalışmaları ve hizmetleri yapmak, yönetim etkinliğinin ve ekonomikliğinin arttırılması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulacak bilgileri araştırmak, derlemek, muhafaza etmek, yönetici ve müesseselerin yararlanacağı bilgi kaynakları oluşturmak ve bu kaynakların üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak. 15. Şirketin başlıca faaliyet konusunu ilgilendiren yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatını, ithalatını, alımı, satımı ve pazarlaması yapmak. 16. Şirket konusu ile ilgili taşeronluk yapabilir, yaptırabilir 17. Şirketin amacı için inşaat makineleri alet ve edavatlarını alabilir kiralayabilir satabilir kiraya verebilir. İthalat ve ihracatını ve pazarlamasını yapabilir. 18. Şirket konusu ile ilgili her türlü hafriyat işleri yapabilir. 19. Şirket konusu ile ilgili piyasa araştırması yapabilir. 20. Gayrimenkul yatırımları konusunda danışmanlık yapmak. 21. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik distribütörlük francasing yapabilir. 22. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü kara taşıtı alabilir satabilir kiralayabilir. 23. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 24. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. 25. Konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira haklarını ve beratlarını,lisans, imtiyaz hakkı, know-how, goodwill, patent ve telif haklarını ve beratlarını, marka , model ve benzeri gayri maddi hakları itisap etmek, kiralamak, kullanmak , aynı şekilde şirketin sahip olduğu bu nevi hakları satmak, kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak, tanıtmak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir. 26. Şirket maksat ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı, yurt içinde ve yurt dışında mevcut hakiki ve hükmi şahıslar ile şirketler kurar, iş anlaşmaları yapar, kurulmuş şirketlere iştirak eder, işletme, teşebbüs, şirket ve firmaları kısmen veya tamamen devir alır ve devreder 27.Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön