16 / 08 / 2022

Maçka Sosyal Yardımlaşma Başkanlığı Trabzon'da 2 gayrimenkul satıyor! Yatırımcılar dikkat!

Maçka Sosyal Yardımlaşma Başkanlığı Trabzon'da 2 gayrimenkul satıyor! Yatırımcılar dikkat!

Maçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Trabzon Maçka'da yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan o ihale ilanı...TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Maçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından:

Mülkiyete Vakfımıza ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi hükmüne göre kapalı teklif usulü şeklinde ihale ile satılacaktır.
1- İhale, 23/05/2022 tarihinde Pazartesi günü aşağıda yazılı saatlerde Maçka Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır.
İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler Maçka İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne ihale saatinden önce teslim edilecek olup, Geçici teminat Vakfımızın T.C. Ziraat Bankası Maçka Şubesi’ndeki TR85 0001 0002 7011 1072 9050 01 IBAN numaralı hesabına mahalle/ada/parsel bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. İhale ile ilgili ilana Maçka Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesi’nden (www.macka.gov.tr) ulaşılabilir.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- Teklif Mektubu, ( İmzalı )
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- İkametgâh belgesi,
4- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz ya da geçici teminat mektubu, (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir.)
5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6- Şartname aldığına dair belge, (Hangi taşınmaza ait olduğu belirtilecektir.)
7- İmza sirküsü
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Teklif Mektubu ( İmzalı )
2- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
3- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
4- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
5- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli
imza beyannamesi,
6- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz ya da geçici teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir)
7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
8- Şartname aldığına dair belge, (Hangi taşınmaza ait olduğu belirtilecektir.)
3- İhale şartnamesi ve ekleri Maçka İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’nden 100,00-TL karşılığında temin edilebilir veya
ücretsiz olarak görülebilir. 

Maçka Sosyal Yardımlaşma Başkanlığı Trabzon da 2 gayrimenkul satıyor! Yatırımcılar dikkat!

Milli Emlak İstanbul'da taksitle 6 arsa 1 daire satıyor! Yatırımcılar dikkat!

Arsa yatırımı yapmak isteyenlere Çekmeköy Belediyesi'nden büyük fırsat! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Çarşamba Belediyesi 24 ay taksitle 27 ev ve dükkan satacak! Ev ya da iş yeri almak isteyenlere büyük fırsat!