Maliye emlak vergisini yeniden yapılandıracak!

Maliye emlak vergisini yeniden yapılandıracak!

Maliye Bakanlığı, Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun uygulama esaslarını belirledi...           Yapılandırma için 2 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar mutlaka yazılı
 başvuru gerekecek, ilk taksit de 31 Mayıs 2011 akşamına kadar yatırılacak.
         Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırmanın ikincil mevzuatı kapsamında
 Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen kamu alacakları ile il özel
 idareleri ve belediyelere ait alacakların ne şekilde yapılandırılacağı konusunda
 bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.
         Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan 142
 sayfalık Tebliğ Taslağında, hangi kamu alacağının ne şekilde yapılandırılacağı,
 vatandaşların da hangi prodesürlere uyacağı örneklerle anlatılıyor.
         -KAPSAMA KİMLER GİRİYOR-
         Taslağa göre, Kanun kapsamına Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı,
 Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile belediyelerin su ve
 kanalizasyon idareleri giriyor.
         Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son
 günü Aralık/2010 olan ya da öncesine rastlayan dönemler için yapılandırmadan
 yararlanılırken, dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayına rastlamakla birlikte
 beyanname verme süresinin son günü Ocak/2011e sarkanlar kapsam dışında
 bulunuyor.
         Bu çerçevede, 1-15 Aralık 2010 vergilendirme dönemine ait petrol ve
 doğalgaz ürünlerine ilişkin ÖTVde yapılandırma yapılabilecek. Ancak 16-31 Aralık
 vergilendirme döneminde bitim tarihi Aralık/2010 olmakla birlikte, beyanname
 verme süresi Ocak ayına uzadığından bu dönem, yeniden yapılandırmaya dahil
 olmayacak.
         Aynı şekilde 1-15 Aralık 2010 tarihleri arasında noterler tarafından
 tahsil edilen noter harçları kapsama girecek, 16-31 Aralık 2010 dönemi kapsam
 dışı kalacak.
         Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetlerde de
 Kasım/2010 ve önceki dönemler yapılandırmadan yararlanacak, Aralık/2010 dönemi
 yapılandırmaya tabi olamayacak.
         Ücretlilerde vergi indirimi ve asgari geçim indiriminde de, 31 Aralık
 2010 tarihi esas alınacak, borçların aylık ya da 3 aylık vergilendirme
 dönemlerine göre kapsama girip girmediği tespit edilecek.
         Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) de yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil
 edilen taşıtların vergisinin 1 ay içinde ödenmesi gerektiği dikkate alınacak ve
 ödeme süresinin son günü 31 Aralık 2010 tarihine kadar olanlar kapsama girecek,
 bu tarihten sonra olanlar kapsam dışında bulunacak.
         Yapılandırılan MTVde fenni muayene yaptırılabilecek ancak satış için
 taksitlendirilen borcun tamamı ödenecek.
         -İDARİ PARA CEZALARI-
         İdari para cezalarında da Askerlik, Karayolları, Milletvekili Seçimi,
 Karayolları Trafik, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
 Heyetleri Seçimi, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması, Karayolları
 Taşıma ve Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerine göre verilen idari para cezaları
 yapılandırmaya tabi tutulacak.
         Para cezalarında 31 Aralık 2010 tarihinden önce verilen ve Kanunun
 yayımlandığı tarih itibariyle kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi
 geçmemiş ya da dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olanlar kapsama
 girecek. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinden önce verilmekle birlikte Kanunun
 yayımlandığı tarih itibariyle ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları
 yapılandırmaya konu edilemeyecek.
         -BELEDİYE ALACAKLARI-
         Belediyelerde örneğin Kasım/2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi
 kapsama girecek, Aralık 2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannamenin
 Ocak/2011de verilmesi gerektiğinden kapsam dışı olacak. Aynı şekilde Kasım/2010
 dönemine ait haberleşme vergisi yeniden yapılandırılabilecek, Aralık/2010
 dönemine ait vergi ise yapılandırılmayacak.
         Belediyelerce 2010 yılına ilişkin olarak 31 Aralık 2010 tarihine kadar
 tahakkuk ettirilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,
 gecikme zamları, Kanun kapsamına olacağı için 2010 yılına ilişkin olarak 31
 Aralık öncesi tahakkuk etmiş emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, yıllık olarak
 tahakkuk eden ilan ve reklam vergisi de yapılandırma kapsamında bulunacak.
         Belediyelere ait iş makinelerinin kiralanması nedeniyle ödenmesi gereken
 kira ücretinde de, vadesi 31 Aralıka kadar olanlar yapılandırmaya tabi olacak,
 vadenin bu tarihten sonra bitmesi durumunda bu ücretler yapılandırılamayacak.
         Belediyelerin su alacaklarında da, su kullanım dönemi 15 Kasım 2010 ile
 15 Aralık 2010 olan faturalar, kapsama girecek, son ödeme tarihi Ocak/2011 olan
 faturalar Kanundan faydalanamayacak
         -BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ-
         Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, su ve kanalizasyon
 idarelerine bağlı tahsil dairelerine bağlı olan ve kapsama giren alacakları
 yeniden yapılandırma çerçevesinde ödemek isteyen borçlular, 2 Mayıs 2011 tarihi
 mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak
 başvuruda bulunacak.
         Başvuruda, Maliye Bakanlığınca düzenlenmiş olan ya da idarelerin bu
 örneğe uygun hazırlayacakları dilekçeler kullanılacak.
         Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan
 yararlanmak istemeleri halinde de, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları
 gerekecek.
         Borçlular, toplam borçları için yapılandırmaya gidebilecekleri gibi,
 sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabilecek.
 Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerinin her bir taşıt itibariyle
 hesaplanacak toplam borç tutarı için başvurmaları zorunlu olacak.
         Kanun hükmünden faydalanacakların tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları
 davalardan da vazgeçmeleri gerekecek.
         -ALACAK TUTARININ TESPİTİ-
         Kapsama giren vergi asıllarına vade tarihinden Kanunun yayımlandığı
 tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine aylık değişim oranları esas
 alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak
 yapılandırılan alacak bulunacak.
         Bu durumda 26 Ocak 2010 vadeli bir verginin ödenmemiş olması halinde,
 yapılandırma sonrası vergi aslına yüzde 23,1043lük gecikme zammı yerine, yüzde
 10,8723lük TEFE/ÜFE tutarı eklenecek. Uygulamayla 26 Ocak 2008 vadeli 2 bin 500
 liralık bir kamu alacağına 2 bin 50 liralık bir gecikme zammı yerine 619 liralık
 TEFE/ÜFE tutarı eklenecek.
         Yine vade tarihi 8 Haziran 2008de ödenmeyen ve gecikme faizi ve gecikme
 zammı ile günümüzde 54 bin 58,88 liraya yükselen 20 bin liralık gelir vergisi
 borcu, yapılandırma sonrası gecikme faizi yerine 2 bin 3 lira, gecikme zammı
 yerine de 2 bin 665,84 lira TEFE/ÜFE tutarı eklenerek, 24 bin 668,84 liraya
 çıkacak.
         Yapılandırılan idari para cezalarında ise 2918 sayılı Karayolları Trafik
 Kanununa göre verilenlerin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar, 4925 sayılı
 Karayolları Taşıma Kanununa göre verilenlerde ise Kanun değişikliğine gidilen 8
 Nisan 2008e kadar verilmiş olanların her ay ve kesri için aylık yüzde 5 faiz
 hesaplanması ve faizin de cezanın 2 katını geçmemesi şartı aranacak.
         Yapılandırma Kanun kapsamında trafik ve karayolu taşıma idari para
 cezalarının yapılandırılmasında aylık yüzde 4 oranında hesaplanacak faiz yerine
 Kanunun yayımlandığı tarihe kadarki TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas
 alınacak. Ancak hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı da, idari para cezasının 2 katını
 aşamayacak.
         -ÖDEME SÜRESİ-
         Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde
 tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi
 mümkün olacak. İlk taksidin ödeme süresi de, 31 Mayıs 2011 mesai saati bitiminde
 sona erecek.
         Borçlular isterlerse 6, 9 ve 12 eşit taksit seçeneklerini de
 seçebilecek.
         Taksitle yapılacak ödemelerde 6 eşit taksite 1,05, 9 eşit takside 1,07,
 12 eşit takside 1,10, 18 eşit taksite de 1,15 katsayıları uygulanacak. Belirlenen
 tutarlar, katsayılar ile çarpılacak ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek
 suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarları hesaplanacak.
         Borçlular, tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme
 yapamayacak.
         Kredi kartıyla yapılan ödemeler de taksitli ödeme sayılacağından, bu
 şekildeki ödemelerde de katsayı uygulanacak.
         -HACİZ OLAYI-
         Kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle haklarında İcra ve
 İflas Kanunu hükümlerine göre iflasının açılmasına karar verilen gerçek ve tüzel
 kişiler de, iflas işlemlerini yürüten iflas dairesinin ilgili vergi dairesine
 yazılı olarak müracaat ederek, Kanun hükümlerinden yararlanabilecek. Ancak iflas
 halinde bulunan mükelleflerden aranılan kamu alacaklarına ilişkin olarak Kanundan
 yararlanmak için başvuru olmaması durumunda, alacaklar Kanunun kapsadığı döneme
 ait olsa dahi yapılandırma olmayacak.
         Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına
 karşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler de,
 bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme
 alacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde
 kaldırılacak.
         Taslağa göre, vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ya da dava açma
 süresi geçmemiş vergiler de kapsama girecek. Bu safhada vergiler henüz tahakkuk
 etmemiş olduğundan, yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması
 durumunda, dava konusu yapılmış olan vergiler, ilk tarhiyat tutarına göre
 ihbarnamenin tebliği edildiği tarih esas alınarak, dava açma süresinin son günü
 itibariyle tahakkuk ettirilecek. Bu tarihten itibaren 1 ay sonrası ise vade
 tarihi olacak.
         -EMLAK VERGİSİ-
         Emlak vergisinde de yapılandırma isteyen mükellefler de, başvuru
 dilekçesiyle birlikte kapsama giren dönemlere ilişkin vergi bildirimlerini 2
 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere verecek.
         2010 ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi
 bildiriminde bulunmayan ya da bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk
 eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz
 kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara TEFE/ÜFE
 tutarının eklenmesi gerekecek.
         -MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI-
         Matrah artırımına ilişkin uygulama esaslarını da belirleyen Tebliğ
 Taslağı uyarınca, mükellefler, vergi matrahlarını 2006 yılı için en az yüzde 30,
 2007 yılı için yüzde 25, 2008 yılı için yüzde 20, 2009 yılı için de yüzde 15
 oranında artıracak.
         Stok beyanında da mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde
 kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Mayıs 2011
 tarihine kadar belirlenen beyanname ve ekinde verecekleri envanter listesi ile
 KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildirecek.
         Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle
 envanter listesinde gösterilecek.

AA